1 Phexroosa 1

1Yesus Kirstoosa Hawaare gidida Phexroosappe, asa biittan beten dizaytas Phanxoosan, Galatiyan, Qaphodooqiyan, Iisiyaninne Bitiniya biittan laaletti diza intes, 2Aaway Xoossi kase intena erida mala doorettidaytas, Yesus Kirstoosas azazettanasinne inte iza suuthan aracettidi geeyana mala Xillo Ayanan dummatida intes kiyatethinne sarotethi daro. 3Yesus Kirstoosi hayqoppe dendida gish nuus de7o gidida hidota immidayssi ba gita maarotethan nuna baas ooratha nayta histida nu Goda Yesus Kirstoosa Aaway Xoossi galattetto. 4Izi dhayonta, mooretontanne ceeggonta laataso intes salon giigissi woththides. 5Inteka wursetha gallassan buro qoncana atotethas ammano geedon Xoossa wolqan naagetideta. 6Ha7i guutha wodes dumma dumma paaceti intena waayssikkokka inte hessan ufayetite. 7Hessi he paacezi inte bolla gakkizay inte ammanozi tumu gididayssa qoncisanassa. Dhayana worqayka taman paacetes. Worqafe aadhdhi boncho gidida inte ammanoyka hessatho paacetanas bessees. Hessi he paacetida inte ammanoy Yesus Kirstoosi qonciza gallas galatas, bonchossinne sabas intena gaththana. 8Inte Yesus Kirstoosa ayfera beyonta aggikkokka inte iza dooseeta; ha7ikka inte iza beyonta aggikkokka iza ammaneta; coo qaalan qoncisana dandayonta gita boncho ufays inte ufayeteta. 9Inte naagiza inte shempoys atoteth inte ammanon demmideta. 10He atotethaza gish intes imettana kiyatethas kase nabeti lo7ethi woznappe pilgi xeellida. 11Kase istan diza Kirstoosa Ayanay Xoossafe tiyettidayssa bolla gakkana waayezanne he waayezappe guye izi demmana bonchoza gish kase baas woththides. Isti qas hessi wurikka ayde waani hananakkonne yuushi qoppida. 12He kase nabeti intes ooththida attin isti baas ooththontayssi istas qonccen erettides. Isti intes ooththiday bolla saloppe kiitettida Xillo Ayana baggara ha7i intes Mishiraachcho qaala yootida asati intes yootidayssa qoncisanassa. Hessa ne qaala kiitanchatikka beyanas amottida. 13Hessa gish inte inte wozna suurisidi oosos giigettite. Wogara de7ite. Yesus Kirstoosi qonciza wode inte iza kiyatetha demmanas intes kumeththa hidotay de7o. 14Inte azazettiza nayta gididi eronta dishe inte kase izan diza iita qofa kaallofte. 15Intena xeygida Xoossay dumma gidida mala inteka inte duussan ubban dummatite. 16Gaasoyka “Tani geesh gidida gish inteka geesh gidite” geetetti Geeshsha Maxaafan kase xaafettides. 17Oonakka dumma shaakki maadonta issa issas izaade ooso mala pirdiza Xoossa “Izi nu Aawa” giidi inte xeygikko hayssa alamezan inte imathenne bete as gididi diza wode ubban izas babbite. 18Inte kase inte aawatappe laattida coo mela hada duussafe wozetiday dhayiza biran woykko worqan gidontayssa inte ereeta. 19Gido attin inte wozetiday iitaynne wosoy iza bolla baynda geeshsha dorsa mala gidida Kirstoosa boncho suuthanna. 20Izi erettiday hayssi alamezi medhetanappe kase gidishin ha7i qas wursetha woden intes qoncides. 21Intes ammanoynne inte hidotay Xoossan gidana mala Yesus Kirstoosa baggara he iza hayqoppe denthidi izas boncho immida Xoossan inte ammanetteta. 22Inte ammanizayta suure woznappe siiqana mala tumas azazetethan inte inte asateth geeshideta. Hessa gish inte inte giddon issoy issara lo7ethi siiqetite. 23Inte nam7antho yeletiday mernas minni diza dhayonta de7o Xoossa qaalan dhayonta zerethafe attin dhayiza zerethafe gidenna. 24Geeshsha Maxaafay giza mala “Asho may7iday wurikka maata mala; iza bonchoyka wurikka wora ciishsha mala; maataykka melees; ciishshaykka qokkees. 25Goda qaalay gidikko mernas eqqi dees.” Intes sabaketida Mishiraachcho qaalayka hessa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\