1 Phexroosa 2

1Hessa gish iitateth wursi, baleththo wursi, qoodheppe qommon hano, qanateteth aykko qommo zigirs intefe diggite. 2Ha7i yeletida guutha nayti maath amottizayssa mala inteka attanas, izan dicci dicci baanas geeshi gidida Ayana timirte laamotite. 3Inte laamotanas bessizay Goday kiya gididayssa shaakki erkkokko! 4Hessa gish gede de7o shuch gidida Yesusakko shiiqite. He shuchchay asay leqqi aggidayssa shin Xoossa achchan qas doorettidayssanne boncho waagay dizayssa. 5Inte gede Goda Yesusakko shiiqanayka de7o shuchcha mala Xillo Ayana duussaso gidana mala ooseteta; hessathoka inte Yesus Kirstoosa baggara ufaysiza Ayana yarsho Xoossas shiishshanaas geeshsha Qeeseta gidandeta. 6Geeshsha Maxaafan “Hekko doorettida boncho gidida keeththas maazenen uttiza shuch tani Xiyoonen wothana. Izan ammanizadey yeellatenna” giza qaalay xaafeti uttides. 7Hessa gish intes ammanizaytas he shuchchay boncho shuchchikko shin hinko izan ammanontaytas qas “Shuchchan keexxiza keeththa hiillati leqqi wora yeggidays izi keeththa maazenes hu7e gidides” 8Qasseka “Hekko ase dhuphiza shuchchay hayssich! Asa dhuphi kundisiza zaalla shuchchay hayssakko” gees. Isti qaala ammanonta ixida gish dhuphetetes. Kasekka isti hessas dizayta. 9Inte qas dhumappe gede daro malalisiza iza poo7okko xeygida malalisiza Xoossa ooththo awajjanas doorettida yeleteth, Kawo Qeeseta, Xoossi intena baas histida inte dumma dereta. 10Inte kase Xoossa dere gidekketa shin ha7i gidikko inte Xoossa dere. Inte kase intes Xoosse qadhetonta derekko shin ha7i gidikko qadhetides. 11Ta siiqoto! Inte hayssa alameza bolla imathenne bete as gidida gish shempora olettiza asho amotethatappe haakkana mala ta intena hadara gays. 12Oone erizay “Intena isti iita ooththetes” giidi asay zigirikkokka Xoossi nuna beyanas yiza gallas Ayzaabeti inte oosoy lo7o gididayssa be7idi Xoosse galatana mala inte istara diza wode inte amaley lo7o gido. 13Inte Goda Yesusa gish giidi dere ayssizaytas azazetite. Kawoy qas ubbafe bollara diza gish kawossika azazetite. 14Dere ayssizaytas azazetite. Isti iita ooththizayta qaxayanassinne lo7o ooththizayta galatanas Kawoppe kiitetizayta. 15Inte lo7o ooson hanko eray baynda eeyateththan haasayizayta co7u histana mala hessika Xoossa shene. 16Inte Xoossas ooththiza asata mala gididi hirgay baynda de7ite attin inte inte shene mala diza duussa iitatetha kammiza miish histofte. 17As ubbakka bonchite. Ammanizayta siiqite. Xoossas babbite. Kawo bonchite. 18Inteno Asas ooththi aqizayto! Intena oosissiza godatas bonchon azazetite. Inte azazettanay lo7otasinne ashketas xalala gidonta hanko iitatassarakko! 19Asi galatettizay coo mela qohettishe; hessika Xoossa gish giidi dandayanna. 20Inte iita ooththida gish qaxayetishe dandayikko intes aaza galatay daanee? Inte lo7o ooththidi waaye ekkishe dandayikko inte Xoossafe galata ekkandeta. 21Inte xeeygetidaykka hessassa. Inte iza leemiso kaallana mala Kirstoosi inte gish waaye ekkidi intes leemiso gidides. 22Izi aykko nagarakka ooththibenna. Iza duunan geney bettibenna. 23Asay iza cayishin izi zaari cayibenna. Waayetishe bana tumu pirdiza Godas hadara aaththi immides attin halo kessana mandibenna. 24Nuni nagarappe shaakatidi xillotethan daana mala izi barka ba ashon nu nagara masqale bolla tookkides. Inte iza madunthan paxideta. 25Inte dhayida dorsata mala coo mela tuuyru tuuyrideta shin ha7i qas inte shempo heemmizayssakonne naagizayssako simmideta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\