1 Phexroosa 3

1Hessathoka macheto! Inte inte azinatas azazetite. Hessatho issi issi azinati Xoossa qaala ammanontayta gidikkokka coo mela ba macheta lo7etethan xalala simmonta aggettenna. 2Isti simmana dandayizay inte geeshshatethanne inte ase bonchiza duus dizayssa beyidikko. 3Inte lo7etethi coo mela hu7e daththaninne worqan geexetethan, al7o mayo may7on, coo mela ayfen beettiza geexen gidoppo. 4Inte lo7oy Xoossa sinthan waagara diza keehi bonchettidazinne dhayonta geexen, ashketethan, addatethaninne Ayanan geexettida wozna garsan qoteti diza giddo wozna lo7eteth gido. 5Beni wode ba hidota Xoossan ooththida geeshsha macasati geexettiday hayssa malanna. Isti ba azinatas azazettida. 6Isti azazettidaykka Saaray Abrahaame “Ta Godo!” gaada azazettidayssa mala. Inteka lo7o miish ooththikkonne issi iita miishi intena daganthonta aggikko inte Saara nayta. 7Azinato! Inte inte machetara akeekan issife de7ite. Isti intefe daburancha medheteth gidida gishshinne qasseka Xoossi coo mela kiyatethan immiza de7o isti intenara issife laattanayssa gish inte ista bonchite. Inte heyssatho ooththikko inte woossa dhuphiza miishi deenna. 8Hessafe asa baggara qas inte issoy issara siiqon diite. Hara asa bolla gakkiza meto inte meto mala xeellite. Inte inte garsan ishanta mala siiqetite. Ashiketanne kiyata gidite. 9Anjite attin istas iita cashshas cash zaaroppite. Inte xeeygetiday hessatho ooththidi anjo laattanassa. 10Geeshsha Maxaafay giza mala “De7on daana koyizaynne lo7o gallassata beyanas koyiza asi ba duunappe iita haasayonta malanne ba metershatikka gene haasayonta mala naageto. 11Iita yo7oppe hakko, lo7o ooththo; saroteth koyonne kaallo. 12Goda ayfeti xillota bagga xeelletes. Iza haythetika ista woossa siyanas doya deettes. Hinko iita ooththizayta qas Goday ba hanqo ayfeso bessana” gides. 13Inte lo7o ooththanas minetikko inte bolla iita miish gaththanay oonee? 14Inte lo7o ooththida gish waaye be7ikkoka inte anjo ekkana. Asay inte bolla iita ooththanas mandetizayssas babbofitenne daro qoppofte. 15Goda Kirstoosa inte woznan bonchitenne iza inte de7os Goda histite. Intes diza hidota gish intena oychizaytas ubbas zaaro immanas ubba wode giigeti uttite. 16Inte istas immana zaaroy qas ashketethaninne bonchon gido. Inte Kirstoosayta gidida gish intes diza lo7o amaleza gish iita haasayiza asay ba iita haasayan yeellatana mala intes lo7o qofay de7o. 17Xoossa shene gidikko inte iita ooso ooththidi waayetanayssafe lo7o ooso ooththidi waayetikko lo7o. 18Kirstoosikka nuna Xoossako shiishshanaas izi ba hu7es Xillokko shin hanko Xillo gidonta nu nagara gish nam7anthetonta mala issito waayetidi hayqqides. Izi ashon hayqqides shin Ayanan qas paxides. 19Hessa he Ayanan qasho keeththan diza shempotakko biidi istas Mishiraachcho qaala yootides. 20Heyti heen woyne keeththan diza shempoti kase Nohe wode markabezi ooththeti giigishin isti simmana mala Xoossi dandayan naagishin nuni nees azazettokko gidayta. He markabezan gellin haaththefe attidayta qooday osupun gidida guutha asata xalala. 21Hessi he haaththay ha7i qas inte izan attiza xinqate leemiso. Hayssi xinqatey qita bolla geeyanas mecetethi gidonta geeshsha qofa ekanas Xoossako shiishshiza woossa. Izi intena ashshanayka Yesus Kirstoosa dentha baggara. 22Izi pude salo biidi ha7i Xoossa achchan dees. Kiitanchatinne godateththi istas dizayti wolqamatakka izas haarettida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\