1 Phexroosa 4

1Kirstoosi ba ashon waaye ekkida gish inteka ola olettiza miishe gixxida asa mala hayssa ha qofan minnidi giigettite. Ba ashon waaye beyida asi nagara ooso aggides. 2Hessafe guye ba diza wode ubban izi daanay iita asho amotethi ooson gidonta dishe Xoossa shene polona. 3Hinko dere asati ooththizayssa mala inte coo mela yeda duussan asho amon, mathon, ogey baynda kaassan, wogappe aaththi uyidi durusaninne harassiza eeqa goynnon kase inte aaththida wodezi intes gidana. 4Ha7i qas inte ha yo7ozan istara wogay baynda qiixi qiixonta gish isti malaletetessinne intena cayeettes. 5Gido attin hayqqidayta bollanne paxa dizayta bolla pirdanas giigi uttidayssas isti zaaro immana. 6Hayqqidaytassara Mishiraachcho qaalay yootetiday hessa gishassa. Hessathoka ay asa bollaka pirdiza mala ista asho bolla pirdana. Ista shempoy qas Xoossi diza mala de7on deyana. 7Hessa gish wode wursethi matides. Inte minni woossanas dandayana mala wogara diitenne woppu gida qofay intes de7o. 8Siiqoy daro nagara kammiza gish harappe bollara inte inte garsan lo7ethi siiqetite. 9Zuuzunthi baynda issoy issa imathateth mokki ekkite. 10Dumma dumma gidida Xoossa kiyatetha imotata ammanetethan oykkidi intefe issi issi asi baas imettida Xoossa kiyatetha imotan hara as maaddo. 11Tamarsizadey Xoossa qaala tamarsiza mala tamarso; hagazizadey Xoossi izas immiza wolqan hagazo; hessa malan Xoossi Yesus Kirstoosa baggara haniza ubban galattettana. Bonchoynne godateth mernappe merna gakkanaas izas gido. Amiin! 12Ta siiqoto! Inte tama mala paaciza meto giddon geliza wode hessa malay kase baynda ooratha miishi gakkidaz intes misatin malaletofte. 13Hessafe bollara Kirstoosa bonchoy qonciza wode inte keehi ufayettana mala inte izara iza waayeza ekkizayta gidida mala ufayetite. 14Inte Kirstoosa suntha gish cayettikko boncho Ayanay hessika Xoossa Ayanay inte bolla shempiza gish ufayeetite. 15Intefe oona bollaka metoy gakkikko hessadey shempo wodhida asa mala, kayso mala, iita ooththida asa malanne asa yo7o giddo coo woxxi gelidade mala gidoppo. 16Izi ammanizade gidida gish iza bolla gakkiza metoy diikko qas Kirstoosa sunthan izi Xoossa galato attin yeellatoppo. 17Pirday doomettanas wodey matides. He pirday doomettanay koyro Xoossa asa bollakko! Histin pirday nunan doommikko Xoossa Mishiraachcho qaalas azazettonta ixida asa wursethi ay gidanee? 18Geeshsha Maxaafay “Xilloykka waaydi attanaz gidikko, hanko Xoossas goynnonta asaynne nagaranchati waanandetoo?” giza mala. 19Hessa gish Xoossa shene mala waayetiza asati banateththa wursi ammanettida bana medhdhidayssas hadara immidi lo7o ooso ooththonta aggofeto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\