1 Phexroosa 5

1Hessa gish takka istara issife Woosa Keeththas cimanne Kirstoosa waayezas marka gidida tani qasseka buroppe qoncana bonchoza gishettanas diza tani intenara diza Woosa Keeththa cimata zorays. 2Intes hadara imettida Xoossa wude naagite. He iza wudeza wolqara gidonta Xoossi koyiza ogera dosara heemmite. Miishes yiqetethan gidonta hagazanas woznappe koshshan gido. 3Hessathoka inte alafetetha garsan dizayta yedhi haaron gidonta wudezas lo7o leemiso besson gido. 4Inte hessatho ooththikko hanko waanna heemmizayssi qonciza wode inte mooretonta boncho aklile ekkana. 5Hessathoka inteno naatethato! Inte cimatas azazetite. Inte wurikka ashketeth afala mala may7idi issoy issas ooththite. “Xoossi otorizayta ixees. Ashketas qasse ba kiyateth imees” geetetti kase Geeshsha Maxaafan xaafetides. 6Hessa gish Xoossi ba woden dhoqu histana mala mino Xoossa kusheppe garsara intena ziqqi histite. 7Izi intes qoppiza gish intena metiza qofa wursi iza bolla yeggite. 8Wogara de7ite! Beeggite! Inte morke Daabulossi baas mittana miish koyishe xaagiza gaammo mala inte yuushon harbuqqees. 9Alame kumeththan diza inte ishati hessa mala meto ekkana dizayssa inte eridi ammanon minni eqqidi izara eqetite. 10Inte guutha wodes waayetidayssafe guye intena Kirstoosa baggara gede merna bonchos xeygida kiyateth ubbas Goday izi barka intena gakkida waayezappe ashshana, maaddananne minthethana qasseka dazgisana. 11Bonchoynne wolqay mernappe merna gakkanaas izas gido. Amiin. 12Tani izan ammanettida isha ga qoppiza Silwaanoose baggara hayssa kiitaza qaanthara intes xaafadis. Ta hessa xaafiday intena zoranassinne hayssi tumu Xoossa kiyateth gididayssa intes qoncisanas gaada. Hessa gish inte hayssan Xoossa kiyatethan minni eqqite. 13Inte mala doorettidara Baabiloonen diza micho gidida Woosa Keeththaya intes saroka shiishawus. Ta naa Marqoosikka intena sarokes. 14Ammano siiqotethan inte issoy issa yeeri ekkidi saroketite. Intes Kirstoosaytas ubbas saroy gido.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\