1 Tasolonqe 1

1Phawuloosappe, Silwaanooseppenne Ximtoosappe; Xoossa Aawasinne Goda Yesus Kirstoosayta gidida Tasolonqen diza ammaniza asas nu Aawa Xoossafenne Goda Yesus Kirstoosa kiyatethinne saroteth intes gido. 2Nu intena nu woossan qoppishe ubba wode Xoossa inte gish galatoos. 3Ammanoninne mino siiqotethan inte ooththida ooso gish Goda Yesus Kirstoosa bolla diza inte mino ufayssan beettida inte minotetha gish nu Goda Xoossa, nu Aawa sinthan ubba gallas inte gish qoppoos. 4Xoossan dosettida nu ishato! Izi intena dooridayssa nu eroos. 5Gaasoyka Mishiraachcho qaalay inteko yiday wolqara Xillo Ayananinne lo7ethi shaakki erin attin coo qaala xallan gidenna; qasseka nu inte gish giidi waani de7idakkone inte ereeta. 6Ha7i inte nunanne Goda misatideta. Inte bolla ay metoy gakkida gidikkokka Xillo Ayana ufayssa qaala inte ekkideta. 7Hessafe dendidayssan inte Maqidooniyaninne Akaayan ammaniza asa ubbas lo7o leemisota gidideta. 8Goda qaalay intefe kezidi Maqidooniyaninne Akaayan siyeteth xalla gidonta intes Xoossa bolla diza ammanoy ubbason eretides; hessa gish nu intes yootanas aykkokka koshshenna. 9Inte nuna wosti mokki ekkidakkone de7on diza tumu Xoossas ooththanas inte eeqatappe Xoossakko waani simmidako asay inte gish haasayees. 10Qasseka Xoossi hayqoppe denthidayssa buro yaana hanqofe nuna ashshana Saloppe yaana Xoossa Naa Yesusa yuussa inte wosti naagizakkone asay haasayees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\