1 Tasolonqe 2

1Nu ishato! Nu intekon gam7ida gam7oy coo mela gidontayssa inteka ereeta. 2Inteka erizayssa mala hayssafe kase Piliphisiyoosen nu waayenne meto beydossinne cayettidos; gido attin aynne mino waayey nuna gakkikkoka Xoossa Mishiraachcho qaala intes yootanas nu Godappe xalateth demmidos. 3Nu intena zorida zorey iita qofara woykko intena baleththanas koydi gidenna. 4Gido attin nu Mishiraachcho qaala hadara ekkanas dandayiza asata mala Xoossi nuna qoodida gish nu hasayos; hessaka nu ooththizay nu wozna paaci eriza Xoossa ufayssanas attin as ufayssanas giidi gidenna. 5Nu mulekka baleththo qaala yootibeekko woykko nu uuzeteth kammanas giidi baleththo hano nu hanotayssa inte ereeta. Hayssaska nu markay Xoossa. 6Intefe gidin woykko haratappe oonappekka asappe imettiza boncho nu koybekko. 7Nu Kirstoosi kiittidayta gidida gish intes tooho gidanas dandayoos; gido attin aaya ba nayta dichchiza mala nukka inte giddon ashketethan simeretidos. 8Xoossa qaala xalla gidonta dishin nu shempoka inte gish ufayssan immana gakkanaas intena siiqidos. Gaasoyka nu intena daro siiqida gishassa. 9Nu ishato! Nu dafetteththanne nu daabura inte ereeta; oonaska tooho gidonta mala qammanne gallas nuus ooththishe Mishiraachcho qaala intes yootidos. 10Nu intenara ammanizaytara diza wode xillotethaninne geeshshatethan qasseka wosoy baynda nu waani de7idakkonne inteka Xoossika nuus marka. 11Aaway ba naytas haniza mala nukka intes issas issas ay hanidakkonne inte ereeta. 12Inte intena ba kawotethassinne ba bonchos xeygida Xoossas bessiza mala inte daana mala nu intena minthidos; lo7ethi zoridossinne hadara gidos. 13Inte nuuppe siyida Xoossa qaala ekkida wode ammaniza inte achchan tumu ooththiza Xoossa qaala mala ekkideta attin coo asa qaala mala inte ekkonta aggida gish nu Xoossa qanxoy baynda galatoos. 14Nu ishato! Yuhuda biittan Yesus Kirstoosa ammaniza Xoossa Woossa Keeththata misatideta; isti Ayhudatappe metonne waaye ekkida mala inteka inte asappe waaye ekkideta. 15Isti Goda Yesusanne kase nabetaka wodhida; nunakka goodida; Xoossaka ufaysibetenna; asa ubbara eqetizayta gidida. 16Hessika Ayzaabeti siydi attana qaala nu istas yootonta mala digganassa. Hessa mala ooson ba nagara ubba wode ba bolla wurseth gakkanaas gujji gujji beetes; Xoossa hanqoyka ista bolla wodhdhides. 17Gidikkokka nu ishato! Nu guutha wodes intefe Ayanan gidonta ashon shaakketikkokka inte laamotay nuna wodhiza gish inte ayfeso beyanas daro dafetteththan doos. 18Nu inteko baanas daro laamotidos shin harappeka ta Phawuloosi daro wode dafettadis shin Xala7ey nuna diggides. 19Goda Yesusi ha yiza wode iza sinthan nu amoy woykko nu ufaysi woykko nu zawudey nuus intefe haray oonee? 20Tumappekka nu ufaysinne nu bonchoy intena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\