1 Tasolonqe 3

1Hessa gish nuus dandayettonta ixin he wode Atenan nurka nu attanayssi nuus lo7o gidi beettides. 2Intena ammanon minthana mala nunara asas Kirstoosa mishiraachcho qaala yootiza Xoossa ashkara gidida Ximtoosa inteko yeddidos. 3Hessika hayssa paacezan oonikka ammanoppe qanxonta mala; nukka hayssas doorettidayssa inteka ereeta. 4Nu qasse intenara diza wode waayey nu bolla gakkanayssa kasetidi intes yootidos; inte eriza malaka hanides. 5Hessa gish aykkokka ta gencecin taas dandayettonta ixida gish inte ammano gish eranas gaada Ximtoosa kiitadis. Ta hessa ooththiday ooni erize paacizadey ista paacin hanni wode nu daaburay wurikka mela gidonta aggenna gaada babbida gishassa. 6Ha7i qasse Ximtoossi inte achchafe nuukko yiidi inte ammano gishshinne inte siiqotetha gish lo7o wore nuna sisides. Qasseka inte ubba wode nuna lo7ethi qoppizayssanne nukka intena beyanas laamotiza mala inteka nuna beyanas laamotizayssa nuus yootides. 7Hessa gish nu ishato! Nu dizay waayeninne meto garsan gidikkokka inte ammano gaason intenan ha7i nu minetoos. 8Inte Godan minni eqqida gish tumappe ha7i nu paxa daana. 9Inte geedon nu Xoossa sinthan nu demmida ufaysa ubba gish Xoossa ay mala galatanas dandayizonii? 10Qasseka nu intena beyanassinne inte ammanoppe paccidayssa kunthanas omarsinne gallas keehi woossos. 11Ha7ikka nu inteko baana mala nu Aaway Xoossi Goda Yesus Kirstoosi ogeza izi nuus suuriso. 12Nu intena siiqiza mala intes inte garsan diza siiqonne inte harata siiqiza siiqoza Goday darsonne keehi gujjo. 13Nu Goda Yesus Kirstoosi geeshshata ubbatara yiza wode nu Aawa Goda Xoossa sinthan inte wosoy bayndaytanne geeshshata gididi bettana mala inte wozna izi miniso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\