1 Tasolonqe 4

1Ha7i wursethan ta ishato! Inte Xoossa ufayssanas inte waani waani daana bessizakkone nu intena tamarsidos. Tumappekka nu tamarsida mala deeta; hessa gish Goda Yesus Kirstoosan nu intena woossizaynne zorizay hayssafeka aadhdhiza hanora inte sinthe gujjana mala. 2Goda Yesus Kirstoosa wolqan nu intes ay azazo immidakkone inte ereeta. 3Xoossa sheney inte laymappe hakkidi dummatanassa. 4Qasse issi issi asay ba macho geeshshatethaninne bonchon ayso bessizayssa shaakki ero. 5Hessika Xoosse ammanonta Ayzaabeta mala layma qaqetethan gidoppo. 6Hessa malan oonikka balettidi ba isha baleththofo; gaasoyka hayssafe kase nu intes yootida malanne naagetanas akeekissida mala Goday heytanta mala nagara ooththiza ubbata bolla ba hanqo ehana. 7Xoossi nuna geeshshateththas xeygides attin tunatethas xeygibenna. 8Hessa gish hayssa ha zoreza kadhidi ekkontadey Xillo Ayana izas immida Xoossa kadhees attin as kadhizade gidenna. 9Ishata siiqotetha gish intes oonikka xaafanas koshshenna; gaasoyka inte inte giddon siiqettana mala inte inte baggara Xoossafe tamarideta. 10Kumeththa Maqidooniyan diza ammaniza asa inte wursi siiqizays eretidayssa. Gido attin nu ishato! Sintha baggan inte hayssafe aaththi siiqettana mala nu intenna zoroos. 11Nu hayssafe kase intena azazida mala inte inte kushera ooththite; woppu gi diite; intes gidizayssa lo7ethi xeellite. 12Hessika gallas gallas inte duussay hanko ammanonta asa achchan intena bonchissana malanne inte ayy asaska tooho gidonta mala. 13Ta ishato! Inte ashon hayqqidayta gish eronta attana mala nu koyokko. Qasseka hidotay baynda hara asata mala inte kayottana mala nu koyokko. 14Yesusi hayqqidi dendidayssa nu ammaniza gidikko Yesusa ammanidayta Xoossi Yesusara hessathoka zaari ha yeddana. 15Nu Goda qaalan intes gizay hayssa. Nuni hayqqonta paxa dizaytinne Goday yaana gakkanaas gam7anayti kase hayqqidaytappe sinthatokko. 16Goday ba hu7era gita azazon kiitanchata halaqa giirissara Xoossa xurumba giirissan saloppe wodhdhana. Kase Kirstoosa ammanidi hayqqidayti isti kaseti dendana. 17Hessafe guye nu qasse paxa dizayti Goda carko bolla gaagganas istara issife shaarara dendana; hessathoka nu mernas Godara daana. 18Hessa gish hayssa qaalan issoy issara minetite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\