1 Tasolonqe 5

1Ta ishato! Hessi hanana wodeza gish nu intes xaafanas koshshenna. 2Kaysoy qamman yiza mala Goda gallassikka hessa mala yaanayssa inte inte baggara lo7ethi ereeta. 3Asay “Gadey saronne lo7okko” gishin miixay qanthara diza macas oykkiza mala hessathoka as dhayssizay qopponta asa bolla gakkana. Oonikka kessi ekkenna. 4Inteno ishato! He gallassay kayso mala intena daganthanas inte dhuman deekketa. 5Inte wurikka poo7o nayta; nuni dhuma woykko qamma bagga gidokko. 6Histikko ane beeggoos; ane nurka nuna haaros attin hanko dhiskiza asa mala nukka ane dhiskokko. 7Dhisikizayti qamara dhisikeetes; mathotizaytikka qamara mathottettes. 8Nu qas gallasa asata gidida gish ammanonne siiqo, tiran may7iza xurure may7o mala may7idi atotetha hidota hu7en woththiza birata qoobe mala hu7en woththidi ane nunatetha haaridi de7oos. 9Xoossi nu Goda Yesus Kirstoosa baggara atoteth demmana mala attin nuna hanqos xeygibenna. 10Nu hayqqikkoka woykko paxa diikkokka izara daana mala izi nu gish hayqqides. 11Hessa gish tumappe inte ha7i ooththizayssa malaka issoy issara minetitenne minthethite. 12Histikko ta ishato! Inte giddon minni ooththizayta Godan intefe bollara diza halaqatanne intena zorizayta inte bonchana mala nu intena woossos. 13Ista ooso gishikka ista siiqora lo7ethi bonchite; inte inte giddon saron diite. 14Ta ishato! Nu intena “Ooso ooththonta asata hanqettite; babbizayta minisite; daaburanchata maaddite; as ubba dandayite” gi zoroos. 15Oonaska iita gish iita zaaronta mala naagetite; gido attin inte inte giddon gidin hara asara gidin ubba wode lo7o gidizayssa ooththanas baaxetite. 16Ubba wode ufayetite. 17Qanxonta woossite. 18Ay hanonka galattite Xoossa sheney intes Yesus Kirstoosa baggara hessa. 19Xillo Ayana tama toyssofte. 20Tinbite qaala kadhoppite. 21Wursikka paaci xeellite, lo7o gididaz oykkite. 22Iita gidida ay miishappekka haakkite. 23Sarotetha Goday izi intenatetha erays dummaso; inte ayanay, inte shempoynne inte ashoy Goda Yesus Kirstoosi yiza wode wosoy baynda naageto. 24Intena xeygidayssi ammanettidade gidida gish izi hessa ooththana. 25Nu ishato! Nu gishikka woossite. 26Ammanizayta ubba geeshsha yeeretethan sarokite. 27Ha kiitay ammanizaytas ubbas nababettana mala Goda sunthan hadara gays. 28Nu Goda Yesus Kirstoosa aadhdho kiyatethi intenara gido.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\