1 Ximtoosa 1

1Nuna ashshida Xoossan, nuus hidota gidida Yesus Kirstoosa azazon Hawaare gidida Phawuloosappe 2Ammanon taas tumu naa gidida Ximtoosas Xoossa nu Aawappe nu Goda Yesus Kirstoosappe kiyateth, maarotethinne saroy nees gido. 3Tani Maqidooniya bashe nena hadara gida mala hayssafe sinthan issi issi asati wordo timirte tamarsonta mala ne azazanas Efesoonen daashsha. 4Qasseka asay yootin wuronta beni wode haysi7en ba wode wursonta mala azaza. Heyta mala yo7oy palama dentheththes attin ammanon oosettiza Xoossa oosos aykkokka go7enna. 5Ha azazozas waanna ayfe yo7oy gidikko geeshsha woznappe lo7o qofara hessathoka tumu ammanoppe beettiza siiqo. 6Issi issi asay haytappe pooqi eqqidi go7ay baynda yo7otakko simmides. 7Woga tamarsizayta gidana mala koyeettes. Gidikkokka isti ba yootizayssa woykko keehi mootetiza yo7oza lo7ethi eretenna. 8Gido attin asi maaran go7ettizakko wogay lo7o gididayssa nu eroos. 9Qasseka wogay imettiday xillo asas gidonta woga yedhi aadhdhizaytas, azazettontaytas, Xoossas babbontaytas, nagaranchatas, geeshshatethi bayndaytas, Xoosse leeqqizaytas, ba aayonne ba aawa wodhizaytasinne shempo wodhizaytas gididayssa nu eroos. 10Hessathoka laymatizaytas, addera aqqiza addetas, as bayzizaytasinne shaamizaytas, wordanchatas, asas wordora caaqizaytas, lo7o timirtera eqqettiza ubbatassa. 11He lo7o timirtey anjetida Xoossi taas hadara immida boncho mishiraachcho qaalara gaaggizayssa. 12Tana ba oosos shuumidinne ammanettizade ooththi ekkidinne taas minoteth immida nu Goda Yesus Kirstoosa ta galatays. 13Hayssafe kase ta ay mala as cayizadenne goodeththizade, qasse makala as gidikkokka hessa ta erontanne ammanonta dashe ooththida gish Xoossi tana maarides. 14Yesus Kirstoosappe gidida ammanoranne siiqora nu Goda kiyateth taas keehi darides. 15Yesus Kirstoosi nagaranchata ashshanas duge hayssa ha alame yides giza qaalay tumanne asi wurikka ekkanas bessizayssa. Nagaranchatappekka aadhdhiza nagaranchay tana. 16Gido attin ta maaretidaykka Yesus Kirstoosi zaway baynda ba dandaya, ubbafe aadhdhida nagarancha gidida ta bolla bessiday izan ammananaytassinne merna de7o demmanaytas leemiso gidana mala. 17Hessa gish mernas hayqqi eronta, ayfen beetti eronta barka xalla Xoosse gidida kawos mernappe merna gakkanaas izas bonchoynne galatay gido. Amiin. 18Ta naa Ximtoosa ne gish kasetidi yootetida mala hayssa azazoza ta nees immadis. Hessika ne he qaala kaallashe lo7o baaxe baaxetanassa. 19Ammanoynne lo7o qofay nees de7o. Issi issi asati ba lo7o qofa yedhi aadhdhidi abba bolla metoy iza bolla gakkin waayetiza markabe mala ba ammano dhayssida. 20Ista giddon Xoossa cash aggidi tamarana mala tani Xala7es aaththa immidayti Hemenewoossinne Iskindirosi deettes.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\