1 Ximtoosa 2

1Hessa gish ubbafe koyro hara asas shoobetha woossa, gaannateththa woossanne galata woossa asa ubbas kawotassinne dere ayssizaytas ubbas woossana mala ta nena qofisays. 2Hessika Tumu Ayana duussaninne geeshshateth ubban nuni sarotethaninne wogan daana malassa. 3Hayssi nuna ashshiza Xoossa achchan lo7onne ufaysizaza. 4Izi asi wuri attana malanne tuma erana mala koyees. 5Issi Xoossi xalla dees. Qasseka Xoossasinne asas giddon issi giigisiza gaannay dees. Izikka as gidida Yesus Kirstoosa. 6Izi bana asa ubbas aaththi immides. Hessika heerakka wodey aadhdhonta izas markatides. 7Takka hayssas mishiraachcho yootanas kiitettidade. Qasseka deretas tumu ammano astamare gidada shuumetadis. Hessaka ta wordotonta tumu yootanassa. 8Hessa gish attuma asay ubba soon hanqoy bayndanne palamay baynda ba geeshsha kusheta pude dhoqu histidi woossana mala ta koyayis. 9Hessathoka macasati bonchora bana shiishshi ekkidi bessiza may7o may7eto, attin ba hu7e daddi ekkidi woykko al7o may7o, worqanne inqu aaththidi walq walq gooppetto. 10Gido attin Xoosse woossos giza macasati istas ooththana bessiza lo7o ooson lo7etto. 11Macassi co7u gaada kumeththara azazeteth tamaru. 12Macassi co7u gaanappe attin iza tamarsana mala woykko adde bolla godatana mala ta koyikke. 13Gaasoyka koyro Addamey medhetides; kaallada Hewaana medhetadus. 14Qasseka koyro balettiday Addame gidenna. balettada Xoossa wogappe aadhdhiday macasayo. 15Gidikkokka macassi ammanoninne siiqon geeshshatethan barka bana haaron minnikko naa yelon attana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\