1 Ximtoosa 3

1“Oonikka Woossa Keeththa cima gidana koykko lo7o ooso amottes” giza qaalay tuma. 2Hessa gidikko Woossa Keeththe kaalethizadey borey bayndade; issi macha diza adde; ginara dizadde; bana haarizade; wogara aqqizade; imath mokkizade; tamarsanas dandayizadde; 3Mathotontade, oosh oyeetontade, qas maarage as, asara palametontade, miish goodontadde, gidanas bessees. 4Ba nayta azazettizaytanne as bonchizayta histi dichchidi ba keeththa asa wogara ayssizade gidanas bessees. 5Issadey ba keeththa asa wogara ayso eronta aggikko Xoossa Woossa Keeththe wosti naagana dandayizee? 6Otoretethan puurdi Xala7ey kundida pirdan izi kundonta mala oorath ammanizade gidoppo. 7Qasseka iza sunthan boretonta malanne Xala7e narxan izi gelonta mala ammanonta asa achchan lo7o markateth daanas koshshees. 8Daaqonetikka hessatho bonchettidaytanne ba gida qaala laammi laammi yeggontayta, daro woyne ushshas amottontayta, ogey baynda go7a goodontayta gidanas bessees. 9Ammano xuura, lo7o qofara naaganas bessees. 10Haytantikka koyrotti paaceteto. Issi iitay ista bolla beettonta aggikko hessafe guye daaqoneteththan ooththeto. 11Maca daaqonetikka bonchettidayta, zigirontayta, qas wogara dizayta, hano ubban ammanetidayta gidanas bessees. 12Daaqoneti issi mach adde gidanas bessees. Qasseka ba naytanne ba keeththa asa wogara ayssizayta gidanas bessees. 13Wogara ooththidayti erays gita bonchonne Yesus Kirstoosan istas diza ammanon daro xalateth demmana. 14Ta neekko elle baana koykkokka hayta azazota nees xaafays. 15Ta hanno nees xaafizay ta gam7iza gidikkokka asay Xoossa Keeththan waani daanakkonne ne erana mala gaadakko! Keeththay de7o Xoossa Woossa Keeththa; hessikka tumu tuussinne xapho. 16Tumu Ayana duussa xuuray sidhey baynda gita; izikka “Ase gidides; iza Xillotethi Xillo Ayanan qoncides; kiitanchatas beettides; dere ubbas sabaketides; alamen dizaytan ammanettides; bonchora pude dendi bides” gizayssa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\