1 Ximtoosa 4

1Wode wursisetha bolla issi issi asay ammano aggidi baleththiza ayanatanne iita ayana timirte kaallanayssa Xillo Ayanay qoncera yootees. 2Hessa mala timirtey ista qofay bonqo biratan xuugetida mala geellatethan doccida qoodheppe qommon haniza wordancha asatappe yaana. 3He asati asay ekkonta malanne gelonta mala diggana. Ammanizaytinne tuma shaakki eriza asay Xoossi medhdhida kath galatarakka ekkizayti moonta mala diggananne azazana. 4Xoossi medhdhiday wurikka lo7o. Asi galatara ekkikko wora wodhdhizay issinaka baawa. 5Wurikka Xoossa qaalaninne woossan geeyana. 6Hayssa ha azazoza ammaniza asa ne qofsikko, ammano qaalaninne ne ekkida lo7o timirtezan minnada Yesus Kirstoosas lo7o oosancha gidandassa. 7Xoosse bonchisonta go7ay baynda hayssi7eppenne cima macasata hayssi7eppe haakkada tuma ayana oosos ne asateth giigissa. 8Asatetha asho ogen dosisoy guutha wodes go7ees shin Tumu Ayana duussas bana tamarsoy gidikko hayssa ha alamezassinne buro yaana duussas hidotay diza gish ubbas go7ees. 9Hayssi ha qaalay ammanettidayssanne wursi ekkanas bessiza qaala. 10Nu hessas giidi dafettossinne daaburos. Hessika asa ubbas harappeka ammanizaytas ashshiza de7o Xoossan nu hidota ooththiza gishassa. 11Hayta yo7ota azazanne tamarsa. 12Ne yalagatetha oonikka leqqofo; gido attin ne haasayan, ne duussan, siiqon, ammanoninne geeshshatethan ammanizaytas lo7o leemiso gida. 13Ta he baana gakkanaas qaala nababanas, zoranasinne tamarsanas minna. 14Cimati ne bolla ba kushe woththi woossishin, nees imettida tinbite imotetha lepi hista aggofa. 15Asi wuri ne dichchaa beyana mala ha yo7ota lo7etha minthada dandayan pola. 16Ne duussa gishshinne ne tamarsiza timirtezas naageta, haytan minna. Ne hessa ooththikko nenanne ne gizayssa siyizayta ashshana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\