1 Ximtoosa 5

1Cima asa ne Aawa mala bonchora zora attin dom7ofa. Naatetha attuma nayta ne ishata mala xeella. 2Hessathoka cima macasata, ne aay mala, naatetha macasata qasse ne micheta mala suure woznappe xeella. 3Addafe metotettida am7eta lo7etha naaga. 4Issi am7eys nay woykko naa nay diza gidikko, he nayti baso asata maaddanassinne bana yelidaytas kase isti ooththidayssa kushe zaaron harappe kasetidi ba ammano ooson bessanasinne tamaranas bessees. Hessika Xoossa ufaysizayssa. 5Qasse tumappe maadoy baynda, barka diza am7eya Xoosse xalla xeellawus. Woossassinne Xoossafe maado demmanas gallassinne qamma minetawus. 6Ha biitta lo7o duussi xalla koyiza am7eya gidikko iza paxa dashe hayqqidaro. 7Oona bollakka wosoy doonta mala hayssa azazoza asas aaththa. 8Issi asi ba dabbota harappeka baso asa maaddontayssa gidikko izi ammano kaadidadenne ammanonta asappekka aadhdhi iita asa. 9Izis layththay usuppun tammu layththafe garsan diza am7ey sunth, am7eta mazgaban xaafoppa. Qasseka iza kase issade xalla geldaro gidanas bessees. 10Nayta dichoninne imatha mokkon, ammanizayta toho meechan, metotidayta maadoninne lo7o ooson ubban bana aaththa immada lo7o oosonka keeha erettidaro gidanas bessees. 11Naatetha am7eta gidikko hessa mala mazgaban xaafoppa. Gaasoyka istas diza azinara daana amoy isti Kirstoosas ooththana gi gelida qaalappe bollara aadhdhiza wode adde gelana koyeetes. 12Isti kase caaqida qaala miza gish he yo7ozan ba bolla pirda ehettes. 13Hessafeka ooso ooththanappe yuuyi yuuyi asa keeththe gelana doossettes. Ooso ixo xalla gidonta haasayanas bessontayssa haasayishe zigirzaytanne koshshonta asa yo7o giddo coo woxi gelizayta gidettes. 14Hessa gish azinati hayqqida naatetha macasati adde gelana mala, nayta yelana malanne baso as ayssana mala, morkeyka ista bolla woththiza miishe demmoonta mala ta zorays. 15Addaka hayssafe kase issi issi asati Xala7e kaallana guye sher7i gida. 16Ammaniza macassi oonikka baso asa giddon am7eti diza gidikko Woossa Keeththi tumu am7eta xalla maaddana mala izakka ba baggara ba am7eta maaddu attin Woossa Keeththas tooho gidana mala aaggagupu. 17Woossa keeththa lo7ethi ayssizayti harappeka sabakkoninne tamarson minniza cimati gidikko dakko maado maadettanas bessees. 18Maxaafan “Kath bukkiza boora duuna qachchofa” qasseka “Ooso ooththizadey damoza ekkana bessees” gees. 19Nam7u markay woykko heedzdzu markay markatonta dishin cima bolla shiiqiza mooto ekkofa. 20Harati beydi naagettana mala nagara ooththizayta asa ubba sinthan hanqa. 21Xoossaninne Yesus Kirstoosan doorettida kiitanchata sinthan hayta azazota oonakka maaddonta ne naagana malanne issi miishikka ta goorippe ziqqi dhoqu histonta mala ta nena hadara gays. 22Xoossa oosos dooranas, oona bollakka ne kushe wotha woossanas eesotoppa. Qasse haratara nagara ooththanas zupetoppa. Nagarappe nena xillotethan naaga. 23Nena qanthan sakkizayssassinne dentha sakkoza gish woyne cajefe guuth guujada uya attin hayssafe guye haaththe xalla uyoppa. 24Issi issi asa nagaray pirday yaanappe kasetidi qoncees; baggayta nagaray qas pirdafe guye qoncees. 25Lo7o oosoykka hessa mala qonce. Qoncontay diikkokka qoteti attenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\