2 Qorontoose 1

1Xoossa shene mala Yesus Kirstoosas kiitettida Phawuloosappenne nu isha Ximtoosappe Qorontoosen diza Xoossa Woosa Keeththeys qasseka Akaaya biittan ammaniza kumeththa asas. 2Nu Aawa Xoossafenne Goda Yesus Kirstoosappe kiyatethinne saroy intes gido. 3Maariza Aawasinne wursikka minthethiza nu Goda Yesus Kirstoosa Aawa Xoossas galatay gido. 4Nuka nu baggara Xoossafe demmida minotethan metotetizayta minthethanas dandayana mala nu meton izi nuna minthethes. 5Kirstoosa waayey nu bolla daridayssa mala nuuska Kirstoosa baggara minthethoy darees. 6Nu meton inte atotethinne minoteth demmeeta. Nuni metotishin qasse inteka kase ekkida metoza mala genci ekkidi minettandeta. 7Nu meto inte nunara shaakki ekkida mala nunarakka inte minettanayssa nuni eriza gish nuus inte bolla diza ufayssi gita. 8Ta ishato! Iisiya biittan nu bolla gakkida meto gish inte erana mala nu koyoos. He nu bolla gakkida metozi nu tokkanappe deexo gidida gish hayqqonta paxa daana giidi qoppibeekko. 9Addafekka nu bolla hayqo pirday pirdetida misatides; hessi wurikka nu bolla gakkida gaasoy nuni hayqqidayta denthiza Xoossan ammanettanassafe attin nu wolqan ammanetonta mala hanides. 10Izi nuna hessa mala qopponta hayqoppe ashshides. Ha7ikka wodeppekka izi nuna ashshanayssa nu ammanettos. 11Inteka inte woossan nuna maaddite. Daro asa woossan nuus imettida imotassinne nu gish daroti Xoossa galatetes. 12Histikko nu ceeqeteththi hayssa mala. Ha alamezan harappeka intessara nuussara diza gaytoteththan Xoossafe gidida geeshshatethaninne suuretethan nu de7idayssa nu woznay nuus markatees. Hessika asa cincateththan gidonta Xoossa kiyatethanna. 13Inte nababidi eranas dandayonta miish nu intes xaafokko. Inte wursikka nababidi eranaysa nu eroos. 14Inte nunan ceeqqettizayssa mala nuka intenan ceeqqettizayssa ha7i wursi eronta aggikkokka Goda Yesusi simmi yiza gallas wursikka erana. 15Tani hayssa shaaka eriza gish nam7uto inte go7ettana mala koyro intena beyana qoppadis. 16Hessika ta kase Maqidooniya bashe intena beyada Maqidooniyappekka simmashe inte achchara aadhdhada ta Yuhuda bishin inte tana maaddana mala qoppadisikkoshin. 17Hayssi ta qofay intes ta lo7etha qopponta qofa misatizee? Woykko Ayzaabetas dose gididayssatho takka issito “Ero ero qasseka akay akay” giza misatizee? 18Xoossi ammanettida Xoosse gidida mala nu intes yootiza qaalayka “Ee” giidi “Akay” gizaz gidenna. 19Gaasoyka tana gidin woykko Silwaanoosenne Ximtoosa gidin nu intes sabakida Xoossa Naa Yesus Kirstoosi “Eenne akay” gidenna. Gido attin ubba wode izan “Ee” xalalay dees. 20Xoossafe imettida hidotati wurikka “Ee” gididay izanna. Nuka iza baggara Xoossa bonchos “Amiin” gizay hessa gishassa. 21Hessa gish inteka nunikka Kirstoosan minni eqana malanne ba oosos dooriday Xoossa. 22Nu izayta gididayssa erisanas ba maatame nu bolla shocidaynne nu sinthafe demmana miishas Ayana waaseteth nu woznan woththiday iza. 23Tani Qorontoose simmada inteko boonta aggiday intena mishisikke gaadakko; qasse hessi tumu gidonta wordo gidikko Xoossi ta bolla markato. 24Inte ammanon eqqida gish intena ufayssanas nu intenara ooththana attin inte ammano bolla godatanas gidenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\