2 Qorontoose 10

1Ta Phawuloosi intenara dishin izi ashike geetettadis shin ta intefe haakkishin qas inte bolla xalidade geetettida ta Phawuloosi Kirstoosa ashketethaninne iza lo7etethan intena woossays. 2Tani intena woossizay ta inteko hee biza wode inte tana xalatethan hasayissonta aggana mala. Nuni asho qofan simeretiza mala nuna xeelliza issi issi asata sinthan tani xalatethan haasayanas koyays. 3Nuni dizay hayssa alameza bolla gidikkoka nu oletizay ha alameza asa ola mala gidenna. 4Nu ola miishayka ola miixa laallanas dandayiza Xoossa wolqay dizayssa attin hayssa alameza ola toora gidenna. 5Xoosse eronta mala dhuphe gidi dendiza palamanne otoreteth nu laalloos. Asa qofa wursi di7i ekkidi Kirstoosas azazettana mala ooththoos. 6Inte azazetethi poletiza wode azazettonta ay miisheka qaxayanas nuni giigeti uttidos. 7Inte xeellizay kare baggara beettizazi xalala. Oonikka tani Kirstoosasko gi ammanettikko zaarethi qoppo. Nuka iza malaka Kirstoosayta gididayssa izaadey woznan woththo. 8Goday nuus immida maata gish tani izan ceeqqikkokka yeelatikke. Hessi maatay taas imettiday nuni intena minisanas attin laallanas gidenna. 9Tani ha kiitan intena babisos ooththiza misatoppo. 10Oone erizay issi issi asati “Phawuloosa kiitati deexxonne wolqama; gido attin izi nu achchan diza wode izi laafa; Iza haasayayka leqettidazakko!” gizazi gidana. 11Hessatho giza asati nuni hahon dishe xaafi kiittidayssassinne qas intenara dishe nu ooththizayssa giddon aykko dummateththi bayndayssa shaakki eretto. 12Gidikkoka barka bana nashshiza issi issi asatara nuna nurka gaththi xeellanas woykko istara nuna giigissanas xalokko. Isti qasse barka bana banara gaththi xeelliza gish isti yuushi qoppizayta gidettenna. 13Nu qasse inteko gakkana gakkanaas Xoossi nuus immida ooso zawan simeretos attin wogappe aaththi ceeqqettizayta gidokko. 14Inte qasse nu ooththizason diza gish Kirstoosa Mishiraachcho qaala tamarsanas nu inteko bida wode nuni hee nu zawappe aadhdhibeekko. 15Hessa gish Xoossi nuus immida zawappe aadhdhidi hara asata ooththon gelidi wogappe aadhdhi ceeqqettokko. Hessafe bollara inte ammanoy diccana malanne nu oosoykka Xoossi nuus immida zawan inte giddon aakkanayssa naagon doos. 16Hessa gish nu hara asi ooththiza zawa aadhdhidi kasetidi ooththettida ooson ceeqqettonta dishe intefe henin diza deretas Mishiraachcho qaala yootanas dandayoos. 17Gido attin Xoossa Maxaafay “Ceeqqettiza asi Godan ceeqqetto” gides. 18Asi galattettanas dandayizay Goday gaalatikko attin barka bana gaalatin gidenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\