2 Qorontoose 11

1Ta guutha eeyateththa inte dandayana mala ta hidota ooththoyssa hayana dandayite. 2Issi gelonta geeshsha geela7oya ba geela7ottethan issi azinas giigiza mala takka intena Kirstoosas giigissida gish ta inte gish lo7o qofa qoppays. 3Shooshay ba genera Hewaano baleththidayssatho oone erizay inte qofaykka mooretin Kirstoosas diza suurenne geesh gidida ammanetetha intena aggagandeto gaada ta hirgays. 4Issi asi inteko yiidi nu kase intes sabakidayssa gidonta hara Yesusa sabakikko woykko kase ekkida Ayana gidonta hara ayana ekkikko woykko kase inte ekkida Mishiraachcho qaala gidonta hara Mishiraachcho qaala ekkiko coo mela inte xoonetideta guussa. 5Gidikkoka tani hayta gita Hawaaretappe aykonka guuxiza taas misatenna. 6Haasayan cinca gidonta aggikkokka taas eray paccibenna. Hessa nuni intes dumma dumma ogera qoncen ersidos. 7Tani intes Xoossa Mishiraachcho qaala damozay baynda sabakidaynne intena dhoqu histanas tani tana kawushshidayssi oone erizay taas nagara gidi qoodetideshaa? 8Intes ooththanas hanko Woosa Keeththatappe tani maado ekkidayssi istafe shiisha ekkadakko. 9Tani intenara dishin tana metin Maqidooniyappe yida ishati taas koshshizazan tana maaddida gish oonaska tooho gidabeekke. Hanno gakkanaaska ay miishanka intes tooho gidabeekke. Sinthafekka ta intes tooho gidikke. 10Kirstoosa tumatethi tanan diza gish tani ceeqqettonta mala tana diggizay Akaaya deren oonikka baawa. 11Hessas gaasoy aazee? Tani intena siiqonta gishee? Ta intena siiqizayssa Xoossi erees. 12Heyti wordo Hawaareti “Nuka istatho ooththoos” gishe isti ceeqqettizayssa digganas ta ha7i ooththizayssatho sinthafekka ooththana. 13Heytanta mala asati Kirstoosa Hawaareta misatanas barka bana laammiza wordancha Hawaaretanne baleththiza oosanchata. 14Hessika daro malalisizazi gidenna. Xala7eykka bana poo7o kiitancha misatisidi laamettes. 15Hessa gish heyti Xala7e oosanchati hanko xillo oosanchata misatanas barka banateththa laammikko aykkokka malalisenna. Wursethan isti ba ooso waaga ekkana. 16Oonaska tani eeya gididazi misatoppo gaada qasseka yootadis. Ta istas eeya misatikkokka guutha wodes ta ceeqqettana mala tana inte eeya mala qoodite. 17Tani hessatho duuna kuntha haasayizay Goda shene mala gidonta eeya asa mala gidada. 18Daroti ba asho qofan ceeqqettizayssaththo takka ceeqqettana. 19Inte qas yuushi qoppizayta gidida mala hanko eeyata ufayssanas dandayeeta. 20Hessathoka oonikka intena baasi aylleskonne oonikka intena bonqikko, oonikka intenan go7ettikko, oonikka intena leqqikko, oonikka intes shagalan baqqikko inte dandayeeta. 21Izi tana yeelasizazi gidikkoka hayta ha hanota ooththanas nuni mino gidontayssa tani intes qoncisays. Gido attin oonikka ceeqqettanas xaalikko takka izatho xaalada ceeqqettana. Tani hessa gizay ha7ikka eeya gidada. 22Heytanti isti Ibraawe asatee? Takka Ibraawekko! Isti Isra7eele asatee? Takka Isra7eele asakko! Isti Abrahaame zerethatee? Takka Abrahaame zerethikko! 23Heytanti Kirstoosa oosanchatee? Tani qas istafe bollara Kirstoosas ooththizade. Ta hessatho gizay gooshsha mala gidadakko! Tani istafe daro wode ooson daaburadis; daro wode qashetadis; daro wode garafettadis; daro wode hayqos gakkadis. 24Heedzdzu tammanne uddufun xuurqafe ichashuto Ayhudatan garafettadis. 25Heedzdzuto durqan bukettadis; issito shuchchan cadettadis; heedzdzuto markabe giddon ta bolla metoy gakkides; issi omarsinne issi gallas abba giddon gam7adis. 26Ta hammutha daro gaason haaththa kixxaynne di7oy, pangatappe metoy tana gakkides. Ta qommo Ayhuda asappenne Ayzaabetappe waayeynne metoy tana gakkides. Katamanka bazzonka abba bollanka tana metoy gakides; hessathoka wordo ammanizaytappe metoy tana gakkides. 27Daro ooththa daaburadis; daro wode dhiskabeekke; gafaninne haaththa saamon waayetadis; daro wode miza kathi taas dhayides, meeggoynne kalloteth tana gakkides. 28Tani hara miishi qopponta, gallas gallas tana qoppisizay Woosa Keeththata ubba gish qoppiza qofa. 29Issi asi daaburishin tani izara daaburonta ayde aggadinaa? Issi asi nagaran kundishin ta qasse iza hanqettonta ayde aadhdha erazinaa? 30Ceeqqettanas koshshizazi gidikko ta ceeqqettanay ta daburancha gididayssa tana bessiza miishan ceeqqettays. 31Mernas galattettida Goda Yesus Kirstoosa Aawa Xoossi ta wordotontayssa erees. 32Tani Demasqo kataman dishin kawo Arsixosiyossappe garsara dere ayssizayssi tana oykkanas koydi he katama pengeta zabetan naagissides. 33Gidikkoka asay tana keeshen yeggidi he katama ginbe maskotera duge woththi yeddin kessa ekka attadis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\