2 Qorontoose 12

1Ceeqeteththan aynne go7ay baynda agikkoka ceeqqettanas koshshikko Goday taas qoncisi immidayssaninne izi bessida ajjutan ta ceeqqettana. 2Kirstoosas gidida issade ta erays. He addezi tammanne oyddu laythafe kase heedzdzantho salo ekketi bides. (Izi ekkettiday ba ashora gidin woykko ashora gidonta aggin erikke shin Xoossi qasse eres.) 3Gidikkoka izi ba ashozara biin woykko mela biin ta erike. Xoossi qasse erees. 4Izaadeyka pude Gannate ekketidi asa qaalan qoncisanassinne asi gaanas dandayontaz izi siydes. 5Tani hessa mala asan ceeqqettays. Ta hu7es gidikko ta dabursafe hara ta izan ceeqqettana miishi taas deenna. 6Histin tani tuma haasayiza gish ceeqqettanas koyikkokka ta eeya gidikke. Gido attin oonikka ta bolla ba beyizazappenne taappe siyizayssafe bollara qopponta mala gaada ceeqqettanappe naagetays. 7Hayta taas qoncida gita hanota gaason tani otoretonta mala ta asateth aguntha mala caddiza sakoy taas imettides. Hessika Xala7eppe kiitetidi tana cachchan waayssidi ta ceeqqettonta mala diggees. 8Hayssi tana waayssizaysi taappe kichchana mala tani Goda heedzdzuto woossadis. 9Gido attin Goday qasse “Ta wolqay kumeth gidi qoncanay ne daabursan gidida gish ta kiyatethi nees gidana” gides. Hessa gish Kirstoosa wolqay ta bolla gidana mala ay wodeppekka bollara tani daaburshin he wode ufayssan ceeqqettanas dosays. 10Tani wolqa demmizay daaburiza wode gidida gish ta Kirstoosa gish daaburishin, cayettishin, metotishin, goodetishin, muuzotishin tana ufaysses. 11Tani eeya asa mala haasayadis! Tani hessatho haasayana mala ooththiday intenakko! Inte tana galatanas besseesikko shin ta oonakkonne eretontade gidikkoka hanko gita geetettida Hawaaretappe tani aazanka guuxikke. 12Tani tumu Hawaare gididayssa erissiza hanoti ta intenara dashe dandayan polida oosota. Heytikka malatata, gita ooratha miishetanne malalisiza oosota. 13Tani intes tooho gidonta aggorippe attin hanko hara Woosa Keeththatappe intena aazan paccisadinaa? Hessika mooro gidikko inte tana maarite. 14Tani he inteko baanas giigettishin hayssi heedzdzantho. Tani intes toho gidanas koyikke. Tani intena koyays attin inte miisha koyikke. Aawati naytas miisha shiisheetes attin nayti Aawatas miisha shiishshi erettenna. 15Tani inte gish tanaka taas dizaz wursa intes aaththa immidako tana daro ufaysses. Histin tani intena hayssa mala daro siiqishin inte qas tana waani guuthara siiqetii? 16Ay gidikkoka ta intes tooho gidabeekke shin intes ta intena coo genen baleththa oykkidazi misatees. 17Ta inteko kiita yeddida asataappe issade baggarakka intefe go7ettadinaa? 18Titoosi inteko baana mala ta iza woossadis. Hessa nu ishazaka izara gaththa yeddadis. Histin Titoosi intefe aykko go7ettidee? Taninne izi intes ooththiday issi woznan gidenee? Kase nu hanoy issi mala gidenee? 19Inte wurikka ha7i gakkanaas qoppizay nu inte sinthan nuna ashshanas haniza miisha mala xeelletii? Nuni Kirstoosan gididi intes yootizaysi Xoossa sinthanna. Ta siiqoto! Nu hayssa wursi yootizay intena go7anas giidikko! 20Tani hee biza wode oone erizay inte ta koyda mala hanonta aggikko takka inte koyiza mala gidonta dashe gaggettanesha gaada hirgays. Hessathoka inte giddon ooshi, qanatetethi, hanqoy, zupetethi, asa sunth iisoy, zigirsi, otoretethinne kachchi duus aggenna gaada hirgays. 21Tani qasseka he inteko bishin oone erizay ta Goday tana inte sinthan kawushshande gaada hirgays. Hayssafe kase nagara ooththidi he ooththida tunatethan, laymaninne coo mela yeda duussas maarotethan gelonta asata gaason ta muuzotethan wodhandina gaada hirgays.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\