2 Qorontoose 13

1Histikko tani inteko bishin hayssi taas heedzdzantho. Aydekka gidin yo7oy minnizay nam7u markan woykko heedzdzu markanna. 2Intena beyanas ta nam7antho boyssan ta intenara dashe inte naagettana mala ta intes mintha yootadiskoshin; ha7ikka qasse hahon daada hayssafe kase nagara ooththidaytassinne hankoytas mintha yootays. Ha7i ta inteko hee simma biikko istafe oonaska mishetikke. 3Hessika qasse tanan gididi intes yootizay Kirstoosa gididayssa inte shaakki eranas koyizayssa besses. Inte achchan diza Kirstoosi wolqama attin laafa gidenna. 4Izi masqale bolla kaqettidi daburan hayqqikkoka ha7i qas Xoossa wolqan paxa dees. Nuka izara laafata gidikkoka inte gish giidi Xoossa wolqan minni doos. 5Inte ammanon minni dizaakkonne eranas ane interka intena paaci xeellite. Yesus Kirstoosi intenan dizayssa shaakki eribeyketii? Hessatho hanonta aggikko inte paacen kundideta guussa. 6Nuni paacen kundontayssa inte shaakki erana gaada hidota ooththays. 7Inte iita miishi ooththonta mala nuni Xoosse woossos. Nuni woossizaykka nu aykkokka dandayizayta gidonta aggikkokka inte ubba wode lo7o ooso ooththanappe attin nu goobateththi intena bessanas gidenna. 8Nuni tumatethas ooththos attin tumappe karera aykkokka ooththana dandayokko. 9Nuni daburanchata gidin inte qas minota gidishin nuna ufaysses. Nu woossay inte bolla wosoy bayndayta gidana malassa. 10Tani hayssa intes yeddiza kiitaza intefe haakka dashe xaafiday hessa gishassa. Hessa malan ta inteko biza wode taas Goday immida Aawatethan ta intena waayssikke. Goday taas Aawateth immiday intena minthanas attin laallanas gidenna. 11Ane ha7i ta ishato! Saro diite; inte duussa lo7ethite; ta intena zoroyssa kaallite; asay issoy issara sigetite. Saron diite; siiqonne saro Goday intenara gidana. 12Siiqo yeereteth yeeretidi issoy issara saroketite. 13Ammaniza asay wurikka intena saro gees. 14Goda Yesus Kirstoosa kiyatethi, Xoossa siiqoynne Xillo Ayana issifeteth intenara ubbatara gido.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\