2 Qorontoose 2

1Ta intena mishisanas koyonta gish qasseka inteko biikke gaada qofa qachadis. 2Ta intena mishisidaz gidikkoka mishetida intefe aadhi ufaysizay taas haray ooni dizee? 3Ta kase intes xaafiday ta inteko biza wode tana ufayssanas bessiza asati tana mishisoppeto gaada xaafadis. Gaasoyka ta ufayetikko intes ubbaska ufays gidanayssa ta ammanays. 4Ta intes hessatho xaafishin ta woznan daro miishaynne daro qofay kumi dishin daro afunxashe xaafadis. Hessaka ta ooththiday ta intena daro siiqizayssa inte erana mala gaada attin intena mishisanas gidenna. 5Oonikka ase qohida gidikko gujecho gidonta mala he qohidadey tana xalala gidonta guuthara gidikkoka intenaka wursi qohides. 6Hessa mala asas daro asay iza bolla woththida qixaatey izaades gidana. 7He addey keehi muuzotidi hidota qanxonta mala inte hessades atto iza giidi minthethanas bessees. 8Hessathoka inte iza siiqizayssa zaarethidi iza bessana mala ta intena woossays. 9Ta hayssa intes xaafiday inte intena gakkiza paace xoonidi ubban inte azazettizakkonne eranasa. 10Inte atto gizades takka atto gays. Qasse ta tumappe atto gaanazi diza gidikko Kirstoosa sinthan ta atto gizay inte gish gaada. 11Ta hessatho ooththizay Xala7ey geliza xoo7e demmoonta mala gaadakko! Nu iza gene qofa balokko. 12Tani Kirstoosa Mishiraachcho qaala yootanas Xiro7aada bida wode Goday taas ooso oge doyides. 13Gido attin tani ta isha Titoosa heen demmoonta aggida gish ta woznay shemponta ixida gish isti tana heeppe moyzin Maqidooniya dere badis. 14Gido attin Kirstoosa baggara ubba wode nuna xoono ogen kaalethi yuushizanne ba lo7o eratetha nu baggara ubba soon qoncisiza Godas galatay gakko. 15Gaasoyka nuni dhayanaytassinne attanaytas giddon Kirstoosa baggara Xoossas shiiqida sawo tunnu giza exane mala. 16Dhayanaytas nuni wodhiza xinqo. Atanaytas qasse hayqoppe gede de7oso efiza de7o sawo. Histin hayssas bessizadey oonee? 17Nuni Wodhe demmanas giidi Xoossa qaala shaqaca mala walakerethidi bayziza daro asata mala gidokko. Gido attin Xoossafe kiitettida suure asa mala gididi Kirstoosan Xoossa sinthan suure yootos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\