2 Qorontoose 3

1Nuni ha7i nurka nuna zaaridi galatinoo? Woykko hara asata mala intes gidin woykko intefe haa nuus xaafettida galata dabdaabe koshshizeshaa? 2Inte qasse asi wuri erizaynne nababetiza nu wozna garsan xaafettida dabdaabeta. 3Inte qalamen xaafettidayta gidonta de7o Xoossa Ayanan xaafettidayta; qasseka shuchcha bolla wooceti xaafettidayta gidonta asa woznan xaafettidaytanne inte nunan go7ettida Kirstoosas qonce dabdaabeta. 4Kirstoosa baggara nuus Xoossa bolla diza ammanoy hessa misatees. 5Nuna hessas gaththiday Xoossafe attin nuni nu wolqan ooththidos giza miishi issinaka baawa. 6Hessika pidalen xaafettida wogan gidonta Ayanan xaafida ooratha caaqo qaala oosanchata nu gidana mala ooththides. Gaasoyka pidalen xaafettida wogay wodhees; Ayanay gidikko de7o immees. 7Hessa gish Isra7eele nayti iza ayfeson diza boncho gaasoteththan Muse ayfeso tishshi histi xeeloy ista xoonana gakkanaas hessi guyeppe dhayanayssinne shuchcha bolla pidalen wooceti xaafetidi hayqo oosos gididayssi bonchon qoncizayssa gidikko; 8histin Ayana oosos waanidi hessafe aadhdhiza bonchoy denee? 9Asi izan pirdetiza oosoy hessa mala bonchettizayssa gidikko asi izan xilliza oosoy hessafe keehi aadhdhiza bonchoy izas waani deenee? 10Hayssafe kase bonchettidayssi hara izappe aadhdhiza bonchoy dizayssara giigissishin bonchoy bayndayssa gidides. 11Dhumi dhumi bizayssas hessa mala bonchoy diikko mernas minni eqqi daanayssas hessafe keehi aadhdhiza bonchoy waani dennee? 12Hessa gish hessa mala hidotay nuus diza gish nuni xalatethan hasayos. 13Isra7eele nayti Muse ayfesoy xoliqizayssa aggi aggi bishin isti wursetha beyonta mala izi ba ayfeso goozida Muse mala gidokko. 14Gido attin kase gal7a caaqo qaalay nababetishin he wode goossazi hach gakkanaas kichchonta gish ista woznay doccida mala dees. He goossay ha7ikka kichchibenna. Izikka kichchanay Kirstoosan xalala. 15Hach gakkanaassikka Muse maxaafati nababetiza wode he wode goossay ha7ikka ista wozna goozi oykkees. 16Gido attin issadey Godakko simmiza wode goossazi qaareti kichchees. 17Goday Ayana. Goda Ayanay dizason aylleteth deenna. 18Nunikka Goda boncho mastoote mala xolqettishe iza misatanas ha bonchofe gede hara bonchon laamettana. Hessika Ayana gidida Godappe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\