2 Qorontoose 5

1Nuni izan biitta bolla diza dunkaney laalettikkokka asa kushen gidonta Xoossa kushen oosettida merna keeththi nuus salon dizayssa nu eroos. 2He wodey gakkanaas nu keeththa saloyssa may7anas nu laamoti naagos. 3Tumappe hessa nu may7idappe guye kallottokko. 4Nuni hayssa ha dunkanezan diza wode ubban izi deexxiza gish daabura piidhi goos. Hessas gaasoyka hayqqizayssi de7on laamettana mala nuni salon daana soza may7ana attin nuuppe qaarettana mala nu koyokko. 5Hessas nuna giigissiday Xoossa. Buro yaanayssas waase gidana mala nuus ba Ayana immiday iza. 6Nuni ashon diza wode Godappe haakki dizayssa erikkoka izan ammanettidi doos. 7Nuni diza duussay Godan ammanidi attin ayfen be7on gidenna. 8Nuni ashoppe shaaketidi Godara duus dooranayssa ta sidhonta yootays. 9Hessa gish nu ashon diikko woykko ashoppe shaaketikkokka nuus waanna qofay Goda ufayso. 10Nuni wurikka Kirstoosa pirda wombora sinthi shiiqanayssi attenna; nuuppe issoy issoy biitta bolla ba ooththida iita gidin woykko lo7o gidin ba ooso mala bessiza waaga ekkana. 11Hessa gish Godas babo guussi ay guussakkonne nu eriza gish asay nu yootizayssa ero gi ekkana mala ooththanas daaburoos. Nuni oonantakkonne Xoossa achchan qonce. Qasseka inte woznanka qonce gididayssa ta ammanays. 12Ta hessa gizay nuna inte sinthan galatanas gidonta dishin inte nunan ceeqqettana mala attin woznappe gidonta ayfen beettiza miishan ceeqqettizaytas inte zaaro immanas dandayana mala gaada gays. 13Nu goosh gidikko Xoossa gish giidi gooyidos. Erata gidikkoka intes giidikko! 14Kirstoosi ubbas issito hayqqoyssanne haray wurikka izara issife hayqqidayssa nu erida gish Kirstoosa siiqoy nuna wolqara oosises. 15Shempora paxa dizayti wurikka he hayqqidayssassinne hayqoppe dendidayssas daana malappe attin hayssafe guye isti baasi doonta mala Kirstoosi ubbas hayqqides. 16Hessa gish hayssafe guye nuni oona assikka asho ayfen xeellokko. Nuni hayssafe kase Kirstoosa asho ayfen xeelliday coo mela asa mala xeello, gidikkoka hayssafe guye sinthas gidikko hessatho xeello. 17Hessa gish oonikka Kirstoosa bagga gidikko izi ooratha medhetetha. Kase ceega medhetethay aadhdhides. He iza kichchosan hara ooratha medhetethi gelides. 18Hessi wuri haniday izi nuna banara Kirstoosa baggara maqaynthidinne maqayntho ooso nuus immida Xoossana. 19Hessika Xoossi Kirstoosa baggara hanko alame asa wursikka banara maqayinthides guussa. Isti qohozakka qoodibenna. Nuuska nu asa Godara maqayinthana qaala immides. 20Xoossi nu baggara as xeygiza gish nuni qasse Kirstoosa ogathata. Hessa gish “Inte Xoossara maqaynite!” giidi nu intena Kirstoosa sunthan woossos. 21Nuni Kirstoosa baggara Xoossa xilloteth gishetti ekkizayta gidana mala Xoossi iza bolla nagaray baynda Kirstoosi izi nu nagara tookkana mala ooththides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\