2 Qorontoose 6

1Nuni Xoossara ooththizayta gidida mala inte ekkida Xoossa kiyatetha coo mela ashshofte gishe nu intena woossos. 2Xoossi “Tani taas giigida gallas nena siyadis! Attiza gallas ta nena maaddadis!” giza gish lo7o wodey hekko ha7i! Atetha gallassikka ha7ikko! 3Nu oosoy leqetonta mala ay wodekka oonaska nuni dhuphe gidokko. 4Hessafe aaththidi waayenne meto un7oka dandayan Xoossas ooththiza asata mala ay ogerakka nunatetha aaththi immos. 5Nuni Xoossas ooththizayta gididayssa bessizay garafeteththan, qashetethan, hirgan, daaburi ooson, dhisikko dhayoninne gafanna. 6Hessathoka geeshshatethan, eratethan, dandayan, kiyatethan, Xillo Ayana kaaloninne qoodheppe qommon gidonta siiqon, 7tuma qaalaninne Xoossa wolqanna. Nu Izan gede oli xooniza ola miishinne kametti attiza gondalley xillotetha. 8Bonchos gidin woykko kawushshas, qoodhetanas woykko galatanas nuni giigetidayta. Nuni tumanchata shin ase baleththizayta geetettidos. 9Nuni eretidayta shin eretontayta gididos. Isti hayqqidaytakko gishin nuni paxa doos. Asay nuna bukki bukkinka nu hayqqibeekko. 10Muuzoy nuna gakkikkoka ubba wode ufayetoos. Nu manqokko shin daro manqota dure Kessoos. Nuus aykkoyka bayndayta shin wurikka nuus dees. 11Inteno Qorontoosen dizayto! Ta kase intes qonccen yootadis. Nuni nu wozna intena wursi bessidos. 12Inte qasse nuna inte siiqo bessanas uuzetideta attin nu intena nu siiqo bessanas uuzetibekko. 13Aaway ba naas yootiza mala takka intes ane yootays. Nuni nu wozna keehi doyidi nu qofa intes qoncisoyssatho inteka nuus hessatho qoncisite. 14Ammanonta asara giigay baynda issifetethan oyketofte. Xillotethinne nagaray waani issifettanas dandayizee? Poo7oynne dhumay issife waani daana dandayizee? 15Kirstoosinne Dabuloosi waani gaagganas dandayizoo? Ammanizadey ammanontadera aazan laagettanas dandayizee? 16Xoossa Woosa Keeththas eeqatara aaza gaaggoy dizee? Xoossika “Tani ta duussaso ta dereza giddon ooththana; takka istara daana; istasika Goda gidana. Istika ta dereta gidana” giidi kase yootida mala nuni issoy issoy de7o Xoossa Keeththata. 17Goday “Inte ista giddofe shaaketidi kezite! Tuna miish bochchofte; takka intena ekkana. 18Ta intes Aawa gidana; inteka taas attuma naytanne maca nayta gidandeta” gees wursikka dandayiza Goday.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\