2 Qorontoose 9

1Yuhudan diza ammanizaytas kessiza miisha gish ta intes xaafanas koshshenna. 2Intes Akaayan diza asas maaddana lo7o qofay dizayssa ta erada “Akaaya asay zilaythafe oykidi maados giigettides” gaada Maqidooniya asas yootadis. Harappeka inte maaddanas koyda suure qofay darota lo7o oosos dentheththides. 3Hayssa ha hanozan nu intenan ceeqqettizayssi coo mela gidonta mala hayta nu ishata ta kiittadis. Inteka ta Kase intes gida mala naageti uttite. 4Maqidooniya asati tanara inteko bishin inte giigetonta dizayssa beekko nuni intenan ceeqqettizayssan yeelatana. Inte qasse daro yeelatana. 5Hessa gish inte kase immana gidayssa kasetidi giigissana mala intena qofisanas gaada hayti ishati taappe kasetidi inteko gakkana mala koshshizayssi taas beettides. Hessathoka tani biza wode inte immanayssi giigi uttidaz gidana. Inteka immanayssi wolqara gidonta dosan gididayssa bessana. 6“Guuth zerida asi guuth shiishana; daro zeridadey qas daro kath shiishana” giza qaala yuushi qoppite. 7Xoossi dosizay ba dosan immizade gidida gish issi issi asi immanas ba woznan qoppidaro ufayssan immo attin modhetishe coo wolqara immofo. 8Ubba wode haniza ubban inte intes gidi palahidi hara lo7o oosos gidana mala Xoossi intes ba anjo gujji immanas dandayees. 9Hessika “Manqotas kiyatethan immides; iza Xillotethi mernas deyana” geetetti Geeshsha Maxaafan xaafettida mala. 10Zerizades zerethi, maanas kath immiza Goday inte zeriza zeretha izi keehi darsi immana. Izi inte kiyatetha oosoza ayfe intes darsana. 11Inte kiyatethan immoyssi nu baggara ista gakkiza asati Xoosse galatana mala inte ubba wode kiyatethi immana mala Xoossi intena ubbasora duresana. 12Hayssi inte immiza kiyatetha oosoy ammanizayta meto maadoppe bollara asay Xoossa darsi galatana mala ooththes. 13Hayssi inte kiyatetha oosozi inte Kirstoosa Mishiraachcho qaalan ammanidi ammanettidayta gididayssa, istasinne harataska inte kiyateth immidayssa erissizaz gidida gish isti wurikka Xoosse galatana. 14Isti qasse Xoossi intes immida gita kiyatetha geedon intena siiqiza gish intes woossana. 15Asa qaalan qoncisethafe bolla gidida Xoossa imotetha gish Xoossi galattetto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\