2 Yohannisa 1

1Taappe cimazappe; tumappe ta dosiza doorettida godatteyssinne izi naytas; tana xalla gidonta tumu erizayti wuri dosizaaris kiitettida kiita. 2Gaasoykka hayssi tumay ha7ikka nu giddon dizayssanne sinthafekka mernas daanayssa. 3Xoossa Aawappenne iza Naa Yesus Kirstoosappe kiyatethi, maarotethinne saroy tumaninne siiqon nunara gido. 4Ne naytappe baggati Aawappe nuus imettida azazoza mala tuman minni dizayta ta beyida gish daro ufayetadis. 5Ha7ikka godatteye! Kaseppeka dizaaro attin ta nees hara ooratha azazo xaafikke; hessika nuni nu giddon siiqetanayssa. 6He siqoykka nu iza azazoza mala daanayssa. Azazozikka inte koyro siyida mala siiqon daana mala. 7Yesus Kirstoosi asa asho may7idi yibenna giza ammanonta daro baleththizayti alame bolla laalettida. Heyta malay ay asikka as baleththizadenne Kirstoosara eqetizade. 8Inte gidikko inte daabura waagappe mela attonta malanne kumeththa woyto ekana mala inte hu7es naagetite. 9Kirstoosa timirte mala doonta asinne iza timirtefe balettidi kare keziza as oonanka Xoossi deenna. Kirstoosa timirten dizaddey gidikko izas Aawaynne Aawa Nay deettes. 10Oonikka inteko yishe hessa he timirteza ekki yoonta as mokki ekoftenne saroka gooppite. 11Mokki ekkidi baso gelthizadey hessade ooson izara issino gides. 12Ta intes xaafanaas koyiza daro miishi deessishin waraqataninne qalamen xaafana mala koykke. Gidikkoka nu ufayssay kumeth gidana mala ta inteko baada inte sinthan intenara haasayanas hidota ooththays. 13Doorettida ne michey nayti nena saro geetes.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\