2 Phexroosa 1

1Yesus Kirstoosa oosanchanne izan Hawaare Simoona Phexroosappe, nu Godappenne nu dhale Yesus Kirstoosappe bettida xillotetha baggara nu demmida ammano mala bonchettida ammano demmidayto! 2Xoossanne nu Goda Yesusa eron kiyatethinne saroy intes gido. 3Ba bonchoninne ba kiyatethan nuna xeygidayssa nuni iza erida gish iza Xoossatetha wolqay de7ossinne Xoosse goynnanas nuus koshizaz wursi immides. 4Ba bonchoninne ba kiyatethan boncho wogay dizayssanne keehi gita gidida iza hidota nuni demmidos. Heytanta baggara inte iita amo gaason hayssa ha alamezan diza dhayoppe kessi ekkidi Xoossatetha hanozappe izara gishettizadenta gidideta. 5Hessa geedon hayssafe kaalliza miishati intes gujettana mala ane minnite. Ammano bolla kiyateth, kiyatetha bolla erateth; 6eratetha bolla bana haaro bana haaro bolla dandayan mineteth; dandayan minetetha bolla Xoosse goynno, 7Xoosse goynno bolla ishanta doseteththi, ishanta doseteththa bolla siiqo gujite. 8Hayti intes dari dizaz gidikko heyti intena inte Goda Yesus Kirstoosa eron go7aynne ayfey bayndayta gidonta mala naagana. 9Hayti ha miishati baynda asi gidikko haahon diza miish demmoonta qooqe asa mala. Hessadey kase aadhdhida ba nagarappe geeydayssaka balettides. 10Ta ishato! Hessa gish inte xeeygetidayssanne doorettidayssa shaakki eranas keehi amottizayta gidite. Inte hessatho ooththikko mulekka dhupheteketa. 11Inte hessatho hanikko mernappe mernas diza nu Goda Yesus Kirstoosa kawoteththan gelanas intes kumeththa maatay imettana. 12Inte hayta ha yo7ota eridinne he inte erida tuman minni de7ikkoka heyta tani intena qofisanappe guye giikke. 13Tani paxa diza wode ubban intena ubba wode dentheththanayssi bessizaz misatidi taas beettes. 14Nu Goda Yesus Kirstoosi taas qoncisida mala tani hayssa alammezappe elelada hayqqanayssa ta erays. 15Tani ha7i minetizay ta hayqqada intefe shaaketidappe guye inte hayta ha yo7ota ubba wode qopana malassa. 16Goda Yesus Kirstoosa wolqafe izas yuussa gish nu intes yootida wode nuni nu ayfera iza bonchoza beyidi markattos attin asi coo mela medhi ekkidi gene haasayiza hayssi7e mala gidenna. 17“Tani izan ufayetizadey ta dosiza ta naazi hayssa” giza qaala giirissay gita bonchora izas yida wode izi Xoossa Aawappe bonchonne gitateth ekides. 18Nuni izara anjettida zuma bolla dishe hayssa ha saloppe yida giirissa nuni nu haythan siyidos. 19Hessi wurikka kase nabeti yootidayssi tumu gididayssa lo7eth qoncisees. Hessa gish inte dhumason xompes lo7eth naagetizayssa mala kase nabeti yootidayssa lo7ethi naagetite. Inte hessatho ooththanay gadey wontanas, bazzoy zo7ana gakkanaassinne wont maaththa xoolintezi inte woznan poo7ana gakkanaassa. 20Inte harappe aaththi qoppanas bessizay Geeshsha Maxaafan diza tinbite qaalan yootettida ay miishikka oonikka baas misatida mala birshanas bessenna. 21Ay tinbiteykka asa shene mala mulekka yibenna. Gido attin tinbitey wurikka Xillo Ayanay kaalethin iza kaallida asati Xoossafe ekkidi yootidaza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\