2 Phexroosa 2

1Gido attin beni wode wordo nabeti dereza giddon dizayssa mala hessathoka ha7i inte giddon wordo astamareti de7andettes. Heytanti asa dhayssiza wordo timirte qotara diccana mala ooththetes. Bana ashshida Godakka kaddidi bana eeson dhayssizaz ba bolla eheetes. 2Hessa geedon daro asay yeelachiza ista ogeza kaallees. He ista oosoza geedon tuma ogey cayettes. 3Heyti wordo astamareti miishas gaphigaphiza gish barka medhi ekkida yo7o yooti yootidi intes dizaz baas bonqi ekkettes. Beni beni wodesoppe pirday istas giigeti uttides. Addafe ista dhayoy naagees. 4Haray atto shin nagara ooththida kiitanchatas Xoossi mishetonta isti ciimma gidida dhuma olla giddon de7idi pirda gallas gakkanaas naagettana mala gede gaannamen yeggides. 5Hessathoka xillotetha gish saabake gidida Nohe hanko laapun asatara ashshidi Xoossas goynnonta asati diza alameza bolla dhayssiza haathe ehishe qadhetidi kase he wode alameza maaribenna. 6Qasseka Xoosse goynnontayta qaxayanas ubbas leemiso gidana mala Soddomeynne Gamoora katamati bidinth gidana gakkanaassinne xuugeti dhayana gakkanaas ista bolla pirdides. 7Wogay baynda yeellachiza ooso ooththiza asata ooson ubba wode so7u gishe diza xillo Looxe gidikko ashshi ekkides. 8He xillo addezi ista giddon dishin gallas gallas izi beyizayssaninne siyizayssan he wogay baynda asata oosozan iza shempoya waayetadus. 9Histin hessi wurikka hessa mala gidikko Goday baas goynnishe diza asata paaceppe ashshanayssanne nagaranchataka wosti qaxayanakkonekka pirda gallassas wosti ista naagidi gaththanakkonne hessa izi erees guussa. 10Harappeka heyti tuna gidida ba asho amo kaallizaytanne Xoossa Godateth kadhizayta pirda gallassas naagi woththides. Heyti wordo astamareti isti xalatanne otoranchata gidida gish salo bolla istas godateththi dizayta cayishe babbeetenna. 11Kiitanchati istafe bollara wolqaynne godateththi dizayta gidikkokka Goda sinthan ista bolla kadhe qaala kessi mootetenna. 12Heyti wordo astamareti qas baas erettonta ixida miish wursi cashshi cayeettes. Heytanti narxan oyketanassinne hayqqanas yeletida. Coo mela ba shenen dizaytanne qofay baynda do7ata mala. Do7ati coo mela dhayizayssatho istika mulera dhayana. 13Qoho ooso ooththida gish isti mulera ba ooso waaga ekkana. Ista ufayssi seeta gallas mathotethinne wogay baynda buraqo. Isti hessa mala wogay baynda gufan intenara issife xeeygetiza wode as balethiza ba asho oosozan isti iitanne yeellachizayta. 14Istas nagara oosoppe naagetonta amottiza ayfey dees. Istas nagara ooso siiqiza amotethi ay wodekka simmenna. Ammanon buro minni eqqonta asata baleththettes. Miishshas gaphigaphettes. Isti qangetidayta. 15Isti suure ogeza aggagidi dhayida. Iita ooso ooththidi demmiza miish siiqida Bi7oore naa Bala7ame oge biidi balettida. 16Bala7amey gidikko ba ooththida nagara gish seeretides shin haasaya eronta hareya asa qaalan izas haasayada he nabeza balappe seera zaaradus. 17Heyti he asati haaththi baynda pultota. Gote carkon biza shaara mala; ista sakana dhumay naagees. 18Kase bala garsan diza asata giddofe kessi ekki yiidi daro gam7onta asata, coo mela hada gidida otoro qaala haasayan, asho amoninne layman baleththettes. 19“Inte wozettana” gishe intes ufays imettes. Xoonetida asi bana xoonidades aylle gidi haarettizayssatho istika baas nagaras aylle. 20Nu Godanne nuna ashshida Yesus Kirstoosa eridi ha alameza tunatethafe kessi ekkidappe guye qasseka guye simmidi he kase tunatethan xoonetidi gelikko istas kaseyssafe guyeyssi aadhdho iita gidana. 21Isti xillotetha oge shaakki eridappe guye istas imettida geeshsha azazozappe guye simmanappe isti kase he xillotetha ogeza eronta aggidakko istas lo7oshin. 22“Kanay ba cooyida cooshsha maanas guye simmees” hessathoka “Guddunthi meecetidi guye simmi urqan genderettes” geetettiza tumu leemisoy ista bolla gakkides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\