2 Phexroosa 3

1Ta siiqoto! Tani intes xaafishin hayssi nam7antho kiita. Tani intes nam7u kiitataka xaafiday hayta ha yo7ota akeeki ekkidi inte suure qofa qopana mala intena beeggothana gaada. 2Hayssafe kase geeshsha nabeti yootida qaalanne qas inte Hawaareta baggara inte demmida nu Godanne nuna ashshidayssa azazo inte yuushi qoppana mala ta koyays. 3Hara ubbafe kasetidi hayssa yuushi qoppite. Wursetha gallasatan qidhizaytinne ba iita amo kaallishe asa kadhizayti yaana. 4Isti qas “Goda Yesusi ‘Yaana’ giza hidotay yootettibennee? Histin izi awan dizee? Beni nu aawati hayqqossappe ha simmin, haniza miishi wurikka medhetosappe ha simmin hekko kase ba diza mala dees” geetes. 5Heyti he asati kase daro wodeppe kase saloy Xoossa qaalan medhetoyssanne biittaykka haaththafenne haaththan dizayssa erishe kaadetes. 6He wode diza alamezi haaththan miteti dhayides. 7Hessathoka ha7i diza saloynne biittay nagaranchati dhayana diza pirda gallas gakkanaas tamas giigi uttida. 8Ta siiqoto! Inte gidikko Goda achchan issi gallassi shi laytha mala, qasseka shi laythi issi gallasa mala gididayssa hessa he hanoza baloppite. 9Issi issi asatas misatiza mala Goday ba yootida hidota qaala polanas gam7enakko shin asi wurikka maarettana malanne ay asikka dhayonta mala koydi izi inte gish takkes. 10Goda gallassay qasse kayso yeetha mala qopponta dishin gakki wodhana. He gallas saloti gita giirissan aadhdhana. Medheetethi wurikka taman xuugeti dhayana; biittaynne iza bolla dizazi wurikka xuugettana. 11Hessa gish heyti wurikka hessatho dhayanazi gidikko histin inte geeshshatethan Xoossas goynnishe daanas intes waani bessenee? 12Hessa gish Xoossa gallassay yaanayssa inte lammotizaytanne izi elelli yaana mala ooththizayta gidite. He gallas saloy taman xuugeti dhayana. Medhetethatikka tama seelan seerana. 13Gido attin nuni izi nuus immida hidota mala xillotetha oosoy oosetizaso ooratha salonne ooratha biitta naagos. 14Hessa gish ta siiqoto! Hessi wurikka hanana gallas inte naagishe diikko Goday intena inte bolla boroy baynda dishin sarotethan demmana mala minni diite. 15Nu Goda dandayay intena ashshanas gididayssa inte erite. Nu siiqo isha Phawuloosi baas imettida eratetha mala izi intes xaafidayssi hayssa. 16Izi hayssa ha hanoza gish ba kiitatan ubban hayssathoka xaafides. Iza kiitata giddon eranas waayssiza issi issi hanoti deettes. Eratethi istas paccidaytinne nam7u qofan yooqu gizayti hara Geeshsha Maxaafata mirqizayssathokka haytaka isti mirqana. Isti hessatho ooththizay baas dhayanassa. 17Ta ishato! Inte qas hessa kasetidi erida gish hanko makalata bala geedon goosheti biidi kase inte minni dizasoppe kundonta mala naagetite. 18Hessafe bollara nu Godanne nu dhale Yesus Kirstoosa kiyatethaninne iza shaakki eron pude diccite. Izas ha7ikka mernaska bonchoy gido. Amiin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\