2 Tasolonqe 3

1Wursethan ta ishato! Qasseka Goda qaalay inte achchan hanoyssathoka eleeli ubbaso gakkana malanne bonchettana mala nuus woossite. 2Qasseka asi wuri ammanizayssa gidonta gish makalanchatappenne iita asatappe nu attana mala nuus woossite. 3Goday gidikko ammanettidayssa. Izikka intena minthana; Xala7epaka intena naagana. 4Nu intena azazidayssa inte ha7i ooththideta shin sinthafekka inte ooththanayssa nuni Godan ammanettos. 5Goday inte wozna Xoossa siiqokkonne Kirstoosa dandayakko kaaletho. 6Ta ishato! Ooso ooththonta asappenne inte nuuppe ekkida timirteza mala doonta ammanizaytappe inte haakkana mala Goda Yesus Kirstoosa sunthan intena nu azazoos. 7Inte nu leemiso wosti kallanakkonne inte inte baggara ereeta. Nu intenara diza wode ooso ooththonta coo de7ibekko. 8Qasseka oona soppekka kath coo mela mibeekko. Gido attin intefe oonasika nu tooho gidonta mala qammanne gallas daaburan ooththi midos. 9Nu hessa ooththiday inte nuna kaallana mala intes lo7o leemiso gidana giidippe attin nuus koshshizayssa intefe ekkana nuna diggiza wogay diin gidenna. 10Nu intenara diza wode “Ooso ooththanas dosonta asi kath mooppo” giza azazo intes immidos. 11Inte giddon issi issi asati ooso ooththontayssa nu siyidos. Heytanti ooso ooththonta mela asa yo7on geliza asata. 12Heyta mala asati ba ooso co7u gi ooththana malanne ba kath maana mala Goda Yesus Kirstoosa sunthan nu ista azazoossinne zoroos. 13Inte gidikko ta ishato! Lo7o ooso ooththanappe mulekka azaallofte. 14Hayssa nu kiittida qaalas azazettontay oonikka diikko hessa misatizade lo7ethi kaallitenne izi ba ooson yeelatana mala izara gaggofte. 15Gido attin iza inte isha mala hanqite attin morke mala xeellofte. 16Sarotetha Goday izi ba baggara yo7o ubban intes saroteth immo. Goday intenara ubbara gido. 17Hayssa saroka ta ta kushera intes xaafiday tana Phawuloosa. Ta kiitas dumma malatay hayssa; izikka hayssa tani ta kushen xaafoyssa. 18Nu Goda Yesus Kirstoosa aadhdho kiyatethi intenara ubbara gido.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\