2 Ximtoosa 1

1Yesus Kirstoosara issifetethan diza de7o hidota qaala gish yootana mala Xoossa shenen Yesus Kirstoosa Hawaare gidida Phawuloosappe, 2dosettida ta naa Ximtoosas kiyatethi, maarotethinne sarotethi Xoossa Aawappe Goda Yesus Kirstoosappe nees gido. 3Pacey baynda gallassinne qamma ne gish woossan qofisashe kase Aawati ooththida mala geeshsha woznara ta gooynniza Xoossa ta galatays. 4Kase ne afuntha qoppa ekkada ta nena beyada ufayettana laamotays. 5Qoodheppe qommon gidonta ne ammanoza ta qoppays. He ammanoyka koyro ne aayey aayn Loydininne qasseka ne aayeyn Ewonqen dees. Ha7i qas ne bolla dizayssakka ta eradis. 6Hessa gish tani ta kushe ne bolla woththin ne ekkidayssa ne bolla diza Xoossa imota ne dentheththana mala ta nena qofissays. 7Xoossi nuus nuni nu hu7e haaranas Xoossa wolqa eranasinne siiqettana Ayana immides attin babo ayana immibenna. 8Hessa gish Goda gish markatanas woykko Goda gish qashetida tanan yeellatoppa. Gido attin Xoossa wolqara mishiraachcho qaala gish tanara meto ekka. 9Nu aykkokka ooththida gish gidonta dishin ba qofa malanne ba kiyatetha mala nuna ashshidaynne nuna erays dummasidi izi xeygides. He iza kiyatethay merna wodeppe kase Yesus Kirstoosa baggara nuus imettides. 10Ha7i qas izi hayqo wursi dhayssidi mishiraachcho qaala baggara nuna poo7on kessida nu dhale Yesus Kirstoosa yuussan qoncides. 11Takka hayssa ha mishiraachcho qaala yootizade, kiitettidadenne astamare gidada shuumetadis. 12Tani meto beyizaykka hessa gishassa. Gidikkokka ta oona ammanizakkone tani ta ammanizade shaaka eriza gish izan yeellatikke. Ta izas immida hadara he gallassiya gakkanaas izi naaganas dandayizayssa ta shaaka eradis. 13Ne taappe siyida timirteza Yesus Kirstoosara issifetethan diza ammanoninne siiqon leemiso histada oykka. 14Nees imettida lo7o hadara nunan diza Xillo Ayanan naaga. 15Iisiya awurajja giddon dizayti wurikka tana aggidayssa ne eraasa. Filgoossinne Hermogeenessi tana aggida asa giddon deettes. 16Heneessifore so asa Goday maaro; aysi giikko izi tana daro wode minthethidessinne; ta sansalatan qasheta dishin tana beydi yeellatibenna. 17Harappeka izi Oroome yida wode tana koy koydi demmides. 18Wursetha pirda gallas Goday iza pirdafe ashsho. Izi tana Efesoonen ay mala maaddidakkone ne lo7etha eraasa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\