2 Ximtoosa 2

1Hessa gish, ta naazo neni Goda Yesus Kirstoosa kiyatethan minna. 2Daro markata sinthan ne taappe siyidayssa harata tamarsanas dandayizaytassinne ammanettida asatas hadara imma. 3Yesus Kirstoosas ammanettida lo7o wotadera mala tanara meto ekka. 4Wotadaratethan ooththizadey ba halaqa ufayssanas dafettes attin hara bana qaxethiza ooson geli erena. 5Hessathoka gaadde woxxizadey wotha woga naagonta woxxikko xoono aklile ekkenna. 6Gooba goshshanchay ba goyi kessida kaththa xeera mizade gidanas bessees. 7Ta nees gizayssa ne woznan wotha siyikko Goday nees yo7o ubban akeekka immana. 8Hayqoppe dendida Dawute zereth gidida Yesus Kirstoosa qoppa; ta yootiza mishiraachcho qaalaykka hessa. 9Hessa geedon iita ooththida asa mala qashettana gakkanaas waaye beyays. Gido attin Xoossa qaalay qashetenna. 10Hessa gish Kirstoosa baggara diza atottethinne merna boncho demmana doorettidayta gish gaada wursakka dandayadis. 11“Nu izara issife hayqqikko qasse nu izara de7on daana. 12Dandayan minnikko nu izara kawotana. Nu iza kaadikko izikka nuna kaadana. 13Nu izas ammanetontayta gidikko izi mernas ammanettida mala daana. Izi barka bana kaadana dandayenna” geetettida qaalay ammanettidayssa. 14Hayta ha yo7ota gish asa qofiso aggofa. Asay ba giddon issoy issara qaala geedon paalametonta mala Xoossa sunthan zora. Hessa mala yo7oy siyizayta moores. 15Tumu Xoossa qaala yootizade, yeellachonta oosanchanne asi ne gish lo7o markattizade gidada nenateth wursa Xoossa sinth shiishshanas minna. 16Coo mela duuna lalabeteththafe haakka. Hessa mala yo7on waaxetida asati Xoossafe haakki haakki bettes. 17Ista timirtey sakidi paxonta gede gujji gujji daakketti biza maduntha mala. Hemenewoossinne Filxoosa geetettizayti hessa mala timirte tamarizayta giddon deettes. 18Heyti tumatethafe haakkidi coo mela waayetes. Istika hayqoppe denthi hayssafe kase hanni aadhdhides giidi issi issi asa ammano guye shiri yeggeetes. 19Gido attin “Goday erays gidizayta erees” qasseka “Goda sunth xeygizay wuri iitappe haakko” giza matamey iza bolla diza laamettonta Xoossa koyro qofay laamettibenna. 20Issi gita keeththan worqafenne birappe xalla gidonta mithafenne urqafe oosetidayti dizayssaththo heytantafeka baggayti boncho oosos, baggayti qas hiraaysso oosos ekkettettes. 21Hessa gish oonikka hayta ta gida iita yo7otappe bana geeshshikko hesadey boncho oosos gidizaddenne anjettidade; Goda go7izaddenne lo7o oosos giigettidade gidana. 22Paanthatetha iita amotethafe baqata. Geeshsha woznara Goda xeygiza asatara xilloteth, ammano, siiqonne saroteth kaalla. 23Go7aynne hidotay baynda eeyata palamappe haakka. Ayssi giikko hessanta malay oosh kaaleththizayssa ne eraassa. 24Goda oosanchay asara oyeetanas bessenna. Hessafe asa ubba achchan kiya, as tamarsanas dandayizadenne mino as gidanas bessees. 25Izi banara eqqetiza asata ashketethara oykkizade gidanas bessees. Oone erizay isti tuma erana mala Xoossi istas maarettanas wode immana dandayees. 26Hessika isti yuushi qoppi simmidi iza shene kunthana mala ista di7i efida Xala7e narxafe isti keessi ekkana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\