2 Ximtoosa 3

1Gido attin wode wursethan as metiza wodey yaanayssa ne era. 2Asay bana dosizadde gidana, miishe siiqizayta, banan ceeqqettizayta, otoranchata, cashshanchata, bana yelidaytas azazetontayta, galatontaytanne geeshshatethi bayndayta, 3siiqoy bayndayta, atto gi maarontayta, asa sunth moorizayta, barka bana haarontayta, menxe iita, lo7o miish dosontayta, 4kaadizayta, naagetontayta, coo mela otoretethan kumidayta, Xoossafe aaththidi lo7o deeth dosizayta gidana. 5Ammaniza as misatana shin ammanos diza wolqa kadana. Heyta malatappe ne haakka. 6Heytanti issi issi keeththe kalxi gelidi daro deexo nagaraninne dumma dumma iita amotetha gars gelidi heene ha qaaxiza ammanon laafa macasata qaxi oykettes. 7Heyta mala macasati ubba wode tamareetes shin tuma eri erettenna. 8Iyaneessinne Iyanbaraassi Muse bolla dendida mala haytikka ista qofay mooretin erays ammanoppe kundida gish tumateth ixettes. 9Gido attin ista qofay kumenna. Gaasoyka Iyaneessanne Iyanbarasa eeyateth asas qoncida malaka hayta hanoykka ubbas qoncana. 10Ne gidikko ta timirteza, ta duussa, ta waanna qofa, ta ammanoza, ta dandaya, ta siiqozanne ta minotetha wursa eraasa. 11Ta goodeteththanne ta waayeza Anxokiyan, Iqoniyooninne Listiranka ta bolla gakkidayssa wursa ta dandayan ekkidayssa ne eraassa. Gidikkokka Goday hessa ubbafe tana ashshides. 12Tumappe Yesus Kirstoosa geeshsha woznappe ammani daana gizayti wurikka goodettizayta gidana. 13Iita baleththiza asati erays balettidi asa baleththishe iitatetha bolla iitateth gujji gujji baana. 14Ne gidikko kase ne tamarada erida ogen minna. Hessa oonappe tamaridakkone ne eraasa. 15Ne guutha naatethafe ha7i gakkanaas Yesus Kirstoosa ammanon atotethi beettiza timirte immiza Geeeshsha Maxaafata lo7etha eraadasa. 16Geeshsha Maxaafaati wurikka Xoossa Ayanay kaalethin xaafetidayta; istika as tamarsanas, hanqanas, suurisanas qasseka xillotetha ogen kaalethanas go7ettes. 17Hessika Xoossa asi lo7o ooso ubbas bessizade gidana malassa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\