2 Ximtoosa 4

1Xoossa sinthaninne hessathoka paxa dizayta bollanne hayqqidayta bolla pirdanas diza Yesus Kirstoosa sinthan iza qoncethanne iza kawoteththa qofara hayssa nees hadara gays. 2Qaala sabaka; nees giigin woykko gigonta aggin neni ne baggara giiga utta. Daro dandayara tamarson asa suurisa; hanqanne zora. 3Gaasoyka asay wuri suure gidida timirte ekkonta ixana wodey yaana. Hessafe bollara asay ba amora gaaggizayssa ista haythey siyana koyizayssa xalla istas yootana mala bana tamarsana daro astamareta ba achchi shiishana. 4Tuma siyanappe ba hayth haraso zaaridi hayssi7e bagga simmana. 5Ne gidikko haniza yo7on ubban loddu ga; meto dandaya; mishiraachcho qaala yooto nees ooso hista; ne ooththozakka pola. 6Ta qas yarshetanas mata uttadis; hayssa ha alamezappe shaaketta buussa wodey taas gakkides. 7Lo7o baaxe ta baaxettadis; ta woxxana wothe wursisadis. Ammanokka naagadis. 8Sinthafe taas akliley giigi uttides; hessikka xillotetha. Hessaka tumu pirdiza Goday he gallas taas immana. Hessika taas xalla gidonta iza yuussa laamotizaytas ubbaska immana. 9Taakko ellela yaanas nees dandayettida mala ooththa. 10Deemaassi hayssa alameza siiqidi tana yeggi aggidi Tasolonqe bides. Qarqissi Galatiya bides. Titoosi gede Dalmaaxiya bides. 11Luqaassi xalla tanara dees. Marqoossi tana ooson maaddiza gish iza nenara ekka ya. 12Tiqiqoosa Efesoone yeddadis. 13Ne ha yashe ta Xiro7aadan Akirpha achchan woththida ta Maaqanne maxaafata harappeka galban xaafetida maxaafata taas ekka ya. 14Xarqimala qoxxiza Iskindiroosi ta bolla daro qoho gaththides shin Goday izas iza ooso mala immana. 15Izi nu yootiza qaala keehi ixxides. Nekka izappe naageta. 16Tana mootiza yo7ozas koyro tana ashshana marka ta shiishshin oonikka tana maaddana yibenna. Gido attin wurikka tana yeggidi bida. Hessaka ista bolla Xoossi qoho ooththi qoodoppo. 17Gido attin qaala kiitay ta baggara kumeth yootettana malanne dere asay wuri siyana mala Goday ta achchan eqqidi tana minisides; Gaammo duunappekka tana ashshides. 18Goday iita yo7o ubbafe tana ashshana. Gede ba salo kawoteththas tana sarora gaththana. Izas mernappe merna gakkanaas bonchoy gido. Amiin. 19Phirsiqillas, Aqilas, Heneessifore so asaska ta sarokka gaththa. 20Erisxoossi Qorontoosen attides. Xirofomoosi saketida gish iza ta Miliixen aggadis. 21Balgoy gakkanappe sinthetada taakko ha gakkanaas nees dandayettida mala ooththa. Ewuguloosi, Phuddeesi, qasseka Linoosi, Qilawudiyaynne ammanizayti wurikka nena saro saro gida. 22Goday nenara gido. Goda kiyatethi intenara gido.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\