3 Yohannisa 1

1Taappe cimazappe tumappe ta siiqiza ta siiqo lagge Gayiyoosas. 2Ta ishazo! Ne shempoy lo7on diza mala ne asatethay lo7o daana malanne ne ooththizazi wurikka nees giiga gidana mala ta nees woossays. 3Ne tumas ammanettidade gidida mala qasseka ne hanoy wuri tumu gididayssa issi issi ammaniza asati taakko yiidi ne gish yootin siyada ta daro ufayetadis. 4Gaasoykka ta nayti lo7onne tuman simeretishin siisafe aadhdhiza hara ufaysi taas deenna. 5Ta ishazo! Isti nees imath gidikkokka neni ne ishatas ooththida miishe ubban ammanettadasa. 6Ne bolla ay mala siiqoy dizaakkonne isti ne gish Woosa Keeththa asa sinthan markattida. Isti biza ogen Xoosse ufaysiza hanon ne ista maaddikko lo7o ooththassa. 7Ayssi giikko isti Xoossa ammanontaytappe aykkokka ekkonta Kirstoosa suntha gish mela kezida. 8Hessa gish nu issife tumas ooththana mala heytanta malata mokki ekkanas bessees. 9Ta Woosa keeththas hayssafe kase xaafadis. Gido attin kaaleththizade gidana koyiza Diyoxiraxoosi nu gizaz ekenna. 10Hessa gish, ta he biikko izi ba iita qaalan nu sunth mooranas ooththidaysa ta intes qoncisana. Hessika izas gidonta ixin ammaniza asa mokki ekenna; mokki ekana koyizaytaka diggessinne Woosa Keeththafe kessi gooddes. 11Ta ishazo! Lo7ota misata attin iita asata misatoppa. Lo7o ooththizadey wurikka Xoossa asa. Iita ooththizadey qasse Xoosse beybenna. 12Dimexiroosas asi wuri lo7o markatees. Tumaykka izas markatawus. Nukka izas markattos; inteka nu markay tumu gididayssa ereeta. 13Ta nees xaafana buro daro yo7oy dees shin ta nees waraqatan xaafanaas koyikke. 14Ta nena mata wode beyanas hidota ooththays; he wode nu issife utti haasayana. 15Ane saron da; ne laggeti nena saro saro geettes; ta laggeta sunthan sunthan xeeygada saro ga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\