Hawaareta Ooso 1

1Tofiloosa, Yesusi ooththanassinne tamarsanas oykkidayssa wursa ta nees koyro maxaafan xaafadis. 2Hessika izi pude dentha gallas gakkanaas ba doori kiittidaytas Xillo Ayana baggara izi istas immida azazokko. 3Izi daro waaye beyidappe guye Istako shiiqidi hayqoppe dendanayssa istas daro markara qoncisishe oyddu tammu gallas gakkanaas istas gallas gallas beettishe Xoossa Kawoteththa gish yootides. 4Istara issife maaddan utti dishe ista “Yerusalameppe kezoppite; gido attin ta intes yootishin inte siyidayssa ta Aaway immida ufayssa naagite. 5Yohannisi haaththan xammaqides shin inte qas guuththa wodeppe guye Xillo Ayanan xammaqettana” giidi azazides. 6Istika issi bolla shiiqeti dishe “Godo! Ne Isra7eeleta kawoteth zaarada ha7i essanee?” gi oychida. 7Izikka istas “Aaway ba shenen woththida wode eroy intes imettibenna. 8Gido attin Xillo Ayanay inte bolla wodhdhida wode inte wolqa ekkana. Yerusalamenka, Yuhudanikka, Samaariyanka ubbason biitta gaxa gakkanaas inte taas markata gidana” gides. 9Hessa gi yootidappe guye isti xeellishin pude salo dendides. Salo shaaraykka ista ayfeppe iza geenthides. 10Izi bishin isti iza tishshi histi pude salo xeellishin booththa may7o may7ida nam7u asati qopponta ista achchan eqqidi; 11“Inteno Galila asato! Inte pude salo xeellishe hayssan aazas eqqidetii? Hayssi inte matappe pude salo dendishin inte beyiza Yesusi salo kezishin inte beyida mala hessathoka izi ha simmi yaana” gida. 12Hessafe guye Dabrazayte geetettiza zuma bollafe wodhdhidi Yerusalame simmida. He zumaykka Yerusalameppe issi kilo metre mala haakkees. 13Gede katamayo gelida wode kase ba diza keeththa Pooqe bolla kezida; heytikka Phexroosa, Yohannisa, Yaqoobe, Indiraasa, Piliphoosa, Toomaasa, Bartelemoosa, Matoosa, Ilfiyoosa naa Yaqoobe, ba bagga maaddizade geetettiza Simoonanne Yaqoobe naa Yuhuda. 14Heyti wurikka macasatappe Yesusa aayo Maaramira hessathoka iza ishatara issi woznan issi bolla qanxonta minni woossida. 15He gallasatan Phexroosi xeetanne nam7u tammu ammaniza asa giddon eqqidi, 16“Ta ishato! Yesusa oykkida asata kaalethi ehida. Yuhuda gish Xillo Ayanay kasetidi Dawute duunan haasayida Geeshsha maxaafa qaalay polettana koshshees. 17Izikka nuuppe issade mala taybettidi hayssa ha oosozan gellanas qaada demmides” gides. 18Gidikkoka hayssadey ba iita ooson demmida miishan gade shamides; henka ba liiphen gufanni kundin iza asatethay giddofe phalqeti wodhdhides; iza maracey biitta bolla zaazetides. 19Hessika Yerusalamen diza asas ubbas siyettides. Biittaykka ista qaalara “Akeldama” geetettides; hessas birsheththayka suutha biitta guussa. 20Gujjidikka Phexroosi “Mazamure maxaafan ‘Iza gadey mela atto, izan ay asikka dooppo; qasseka iza daannateth hara asi ekko’ geetetti xaafettides. 21“Hessa gish Goda Yesusi nunara diza wode ubban nunara issife dizayta giddofe nu issade dooranas koshshees. 22Hessika Yohannisa xinqateppe haa simmin Yesusi nuuppe shaaketi dendi baana gakkanaas nunara dizadde gidanas bessees. Gaasoyka ha asatappe issadey nunara Yesusa denthas marka gidana koshshees” gides. 23Hessa gish Barsabaasa woykko Yosxoosa geetettiza Yoosefenne Maatiyaasa nam7ata shiishshidi, 24“Godo! Ne asa ubba wozna eraasa; hayta nam7ata giddofe ne oona dooridakko issade nuna bessa. 25Yuhuday yeggi bidason ha oosa ooththanadenne Hawaare gidanadde ne doora” gi woossida. 26Hessafe saama yeggin saamay Maatiyaasas kezides. Izikka tammanne issi Hawaaretara issife tayibettides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\