Hawaareta Ooso 10

1Qisaariya geetettiza deren “Xaalane wotadarata” issi butte giddon mato halaqa gidida issi Qornoloosa geetettizayssi dees. 2Izikka ba keeththa asa kumeththara Ayana hanon minonne Xoosse babbizadde; manqotaska daro muxuwata immizadenne daro wode Xoosse woossiza asa. 3Issi gallas gallassafe uddufun saate bolla Xoossa kiitanchay izas ajjutan beettidi izakko yiidi “Qornoloosa” gi xeygishin qoncen beyides. 4Qornoloosikka dagamara tishshi histi xeellishe “Godo hayssi aazee?” gides. Kiitanchaykka zaaridi “Ne woossaynne ne muxuwatay qofetanas pude Xoossa sinth gakkides. 5Ne ha7i as Iyophphe yedada Phexroosa geetettiza Simoona xeygisa. 6Izikka abba matan diza galba qaaciza Simoona soon imathateth dees” gides. 7Qornoloosa haasayssida kiitanchay izappe shaaketidi bidappe guye ba ashkaratappe nam7ata qasse Ayana yo7os minone izas daro ammanettiza wotadaratappe issa xeygisidi, 8izi beyidayssa wursi istas yootidi Iyophphe kiittides. 9Kiitettida asati wontetha gallas gede katamaykko matishin Phexroosi usuppun saate bolla woossana pude Pooqe bolla kezides. 10Hessa wode izi gafida gish qumay buro kaxxishin dhisko mala liphiphi histin ajjutara saloy doyettin issi gita xaaxettida may7o malay oyddu baggara oyketidi duge biittan wodhdhishin beyides. 12He may7oza bolla oyddu tohoy diza dumma dumma do7ati biittara gooshettiza medhetethatinne salo bolla piradhiza kafoti deettes. 13Hessa wode “Phexroosa denda hayta shukada ma” giza qaalay izas siyetides. 14Phexroosi qasse “Godo hayssi hanenna! Geesh gidontayssa woykko tuna miisha ta mulerakka ma erikke” gides. 15He kase qaalay qasseka nam7antho izakko yiidi “Xoossi geeshshidayssa ne tuna mala qoodoppa” gides. 16Hessika heedzdzuto shireti shireti izakko yidappe guye may7o misatizayssi heerakka pude salo bides. 17Phexroosikka ba beyida ajjutaza birsheththa eranas daro metotidi keehi qofo bolla dishin Qornoloosi kiittida asati Simoona keeththe koyishe demmidi pengen eqqida. 18Qaala dhoqu histidi “Phexroosa geetettiza Simooni dizasoy hayssan awanee?” gi oychida. 19Phexroosi ba beyidayssa keehi qoppishin Xillo Ayanay iza “Hekko heedzdzu asati nena koyeetes. Denda! Duge wodhdhada ista yeddiday tana gidida gish sidhey baynda istara ba” gides. 21Phexroosikka duge wodhdhidi “Hekko inte koyizadey tanakko! Inte yiday aazasee?” gides. 22Istika izas “Nuni mato halaqa Qornoloosa matappe yidos. Izikka Xoossas babbiza xillo asanne Ayhuda asa ubba matan daro bonchettida asa. Nekka iza keeththe baana malanne ne gizayssa izi siyana mala geeshsha kiitanchay izas yootides” gida. 23Phexroosikka asata ba dizason mokki ekkidi ayssides. Phexroosikka wontetha gallas dendidi istara bides.Iyophphefe yida issi issi ammaniza asati izara issife bida. 24Qornoloosikka ba dabbotanne mata laggeta ba soon shiishshidi naago bolla dishin izi nam7antho gallas Qisaariya gakkides. 25Phexroosikka gede Qornoloosa keeththe gelin Qornoloossi iza mokki ekkidi iza toho bolla hokki goynnides. 26Gido attin Phexroosi “Takka ne mala asakko! Denda” giidi denthides. 27Phexroosikka iza haasayssishe izara so gelishin daro derey shiiqi uttidayssa beyides. 28Izikka istas “Ayhuda asi hara dere asara gaaggonta mala woykko hara dere as gididayta mata shiiqonta mala nu wogay diggizayssa inte ereeta. Gido attin ta oonakka tuna woykko izi geesh deenna goonta mala Xoossi taas qoncisides. 29Hessa gish ta xeeygetida wode hekko sidhonta yadis. Histin inte tana aazas xeygidakkone erana koyays” gides. 30Qornoloosikka “Oyddu gallassafe kase likke hanni wode gallassafe uddufun saaten tani ta soon woossishin qopponta booththa may7o may7ida asi yiidi ta sinthan eqqidi 31tana ‘Qornoloosa! Ne woossay siyetides; ne manqotas immiza muxuwatay Xoossa sinthi gakkides. 32Hessa gish Iyophphe katama as kiittada Phexroosa geetettiza Simoona ehissa. Izi abba achchan galba qaaciza Simoona keeththan imathateth dees’ gides. 33Takka heerakka neekko as kiittadis. Ne yuussaykka lo7o. Histikko Goday nena azazidayssa ne nuus yootikko Xoossi yootidayssa neeppe siyanas nu wurikka hayssan Xoossa sinthan doos” gides. 34Phexroosikka “Xoossi oonaka shaakki maadontayssa ta tumappe eradis. 35Gido attin Xoossas babbizaytanne xillo ooththizayta wursi oona baggafe gidinka izi ekkees. 36Xoossi ubbas Goda gidida Yesus Kirstoosa baggara Isra7eele asas kiittida sarotetha Mishiraachcho kiitay hayssa. 37Yohannisi xinqata gish sabakidappe guyen Galilappe doommidi kumeththa Yuhudan hanidayssa inte ereeta. 38Xoossi Naazirete Yesusa Xillo Ayananinne wolqan tiyides. Izikka Xoossi izara diza gish ba gakkidason ubban lo7o ooththishe Xala7e godateththa giddon dizayta wursi pathides. 39“Izi Ayhudata dereninne Yerusalame kataman ooththidayssa ubbas nu marka. Qasseka asay iza mitha bolla kaqqi wodhides. 40Gido attin Xoossi iza heedzdzantho gallas heyqoppe denthidessinne asi iza beyana mala ooththides. 41Izi qonciday asa ubbas gidonta hayqoppe dendin izara midaytassinne izara uyidaytas Xoossi koyro doorida nuus iza markatassa. 42Izi nu derezas sabakana malanne hayqqidayta bollanne paxa dizayta bolla pirdanas Xoossi shuumiday iza gididayssa nu markattana mala nuna azazides. 43Iza ammanidadey wuri iza sunthan nagara maaretidi geeyanayssa nabeti izas markatettes” gi yooto doommides. 44Phexroosi hessa haasayishin qaala siyizayta ubba bolla Xillo Ayanay wodhdhides. 45Qaxxaretidayta baggafe Phexroosara yida ammanizayti Xillo Ayana imotethi Ayzaabeta bolla wodhdhishin beyidi malaletida. 46Hessika isti dumma qaalan haasayishininne Xoossa galatishin siyida gishassa. He wode Phexroosi, 47“Hayti asati nu mala Xillo Ayana ekkida gish isti haaththan xammaqetonta mala ista digganay oonnee?” gides. 48Hessa gish Yesus Kirstoosa sunthan xammaqettana mala azazides. Hessafe guye Phexroosi guuththa wode istara daana mala woossida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\