Hawaareta Ooso 11

1Hawaaretinne Yuhudan diza ammanizayti Ayzaabeti Xoossa qaala ekkidayssa siyida. 2Hessa gish Phexroosi pude Yerusalame kezin qaxxaretida Ayhudappe ammanizayti Phexroosa, 3“Ne qaxxaretonta asata keeth gelada istara kath madasa” giidi walassida. 4Phexroosi qasse istas gelana mala maarara hizgi yootides. 5“Tani Iyophphe kataman woossishin dhisikko mala tana liphiphi histidi ajjutan gita may7o misatiza miishi oyddu baggara oyketidi saloppe ta dizaso wodhdhishin beyadis. 6Ta tishshi hista xeellishin oyddu tohora diza meheta, wora do7ata, biitta bolla gooshettiza medhetethatanne salo bolla piradhiza kafota beyadis. 7Heerakka tana ‘Phexroosa denda! Hayssa shukada ma’ giza qaala siyadis. 8“Takka ‘Godo hessi hanenna; tani tuna woykko geesh gidontayssa mulekka ta duunakko shiisha erikke’ gadis. 9“He kase qaalay qasseka ‘Xoossi geeshidayssa ne tunisoppa’ giidi saloppe taas yootides. 10Hessika heedzdzuto shireti shireti yootetidappe guye wurikka simmidi pude salo bides. 11“Qisaariyappe taakko kiitettida heedzdzu asati heerakka he saateyn yi gakkidi ta diza keeththa karen eqqida. 12Ta aynne sidhonta istara baana mala Xillo Ayanay taas yootides. He usuppun ishati tanara issife biidi addeza keeththe geldos. 13Izikka Xoossa kiitanchay iza keeththan eqqidi izas beettidayssanne ‘Iyophphe geetettizaso as yeddada Phexroosa geetettiza Simoona xeygisa. 14Izi yiidi nenanne neso asa wursi ashshana qaala yootana’ gidayssa nuus yootides. 15“Takka baada buro yooto oykkishin koyro Xillo Ayanay kase nu bolla wodhdhoyssatho ista bollaka wodhdhides. 16Kase Goday nuus yootishe ‘Yohannisi haaththan xammaqides shin inte Xillo Ayanan xammaqettana’ gida qaalay heerakka taas qofetides. 17Hessa gish nuni Goda Yesus Kirstoosa ammanishin nuus immida Xillo Ayana Xoossi istas immikko histin Xoossara eqqetanas tani oonee?” gides. 18Isti hessa siyida wode istas gizazi dhayin co7u gi simmidi “Hayssa mala gidikko Ayzaabetikka ha ooratha de7okko yaana mala Xoossi asas maaroteth immides guussa” giidi Xoossa galatida. 19Istifanoose bolla dendida goodeteththa gaason laalettida ammaniza asay qaala Ayhudatas xalala yootishe Pinqe, Qophiroosenne Anxokiya geetettizaso gakkanaas kanthi bida. 20Qophirooseppenne Qareenappe yida issi issi asati Anxokiya biidi Giriketasikka Goda Yesusa Mishiraachcho qaala yootida. 21Goda maadoykka istara dees; Qoodan keehi daro asay ammanidi Godakko simmides. 22Hessa woreykka Yerusalamen diza Woosa Keeththa asa haythan wodhdhin Woosa Keeththaya Barnabaasa Anxokiya yeddadus. 23Izikka he bi gakkidi Xoossi ba aadho kiyateth deraas immidayssa beyidi ufayetidessinne asay wurikka kumeththa woznappe Goda ammanon minnana mala zorides. 24Izikka Xillo Ayananinne ammanon kumida lo7o asa. Daro derey Goda ammanon gujettides. 25Hessafe kaallidi Barnabaassi Sawule koyana Xarseese bides. 26Iza demmidi Anxokiya ekki yides. Nam7aykka heen diza Woosa Keeththa asara gididi layth kumeth daro dere tamarsida. Heen Anxokiyan ammanizayti koyro “Kirsaane” geetetti xeeygetida. 27He wode issi issi nabeti Yerusalameppe duge Anxokiya wodhdhida. 28Ista giddofe issoy Agaboossa geetettizayssi dendi eqqidi Xillo Ayanay iza bessin alame ubban gita koshay dendanayssa yootides. Hessika Oroome kawo Qalawodosa Qeesare geetettizayssa kawoteththa wode poletides. 29Ammanizayti wuri issoy issoy ba wolqa keena miishe kesettidi Yuhudan diza ammaniza ishata maaddanas qachida. 30Maado miisha kesettidi Barnabaasanne Sawule kushen cimatas gaththana mala yeddida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\