Hawaareta Ooso 12

1He wode kawo Herdoossi issi issi ammaniza asa gooddi gooddi metothides. 2Yohannisa isha Yaqoobe mashshan wodhisides. 3Izikka hessa ooththiday Ayhudata ufaysidayssa beyidi Phexroosakka oythides. Hessika haniday Ayhudatas uketha ba7aale geetettiza ba7aale gallassa. 4Phexroosakka qasho keeththe gelsidappe guye oyddu oyddu wotadarati taran taran naagana mala giigettida wotadaratas immides. Izi hessatho ooththiday Paaziga ba7aaley aadhdhida mala kessidi derey pirdana mala shiishanaasa. 5Hessa gish Phexroosa qasho keeththe gelsidi naagetes. Gido attin Woosa Keeththa asay izas keehi mino woossa woossides. 6Herdoossi Phexroosa dereza sinth shiishana qoppi utti dishin he qamma gidoth nam7u sansalatan qashetidi nam7u wotadarata giddon ichchides. Qasho keeththa naagizayti keeththa penge bolla eqqi naagishin, 7Goda kiitanchay ezigonta istas beettides. Isti diza kifilen poo7oy poo7ides. Kiitanchazikka Phexroosa mille bochchi beeggoththidi “Elle denda!” gides. Heerakka sansalatay iza kusheppe gaden wodhdhides. 8Kiitanchazi iza “Ne may7o may7a! Caammakka aaththa!” giin Phexroosikka azazettida mala ooththides; qasseka kiitanchay “Ne gaabe may7ada tana kaalla” gides. 9Phexroosikka qasho keeththafe iza kaalli kezides. Gido attin izas agumo beyiza misatides attin kiitanchazi ooththizayssi tumu gididayssa eribenna. 10Koyro zabetappenne nam7antho zabetappe aadhdhidi gede katama kessiza oge bolla diza birata pengako gakkida. Pengeykka barka doyetti wodhdhides. Isti kezi bida. Isti qeeri oge dizaaro aadhdhida mala kiitanchazi izappe shaaketides. 11Phexroosas kahay simmishin “Goday ba kiitancha kiittidi iza Herdoosa kusheppenne Ayhudati ta bolla qoppida ubbafe tana kessidayssa ta ha7i tumappe eradis” gides. 12Hessa akeekki eridappe guye daro asay issi bolla shiiqetidi woossiza Marqoosa geetettiza Yohannisa aayo Maaramiso bides. 13Izi he biidi kare penge qooxin issi Roodo geetettiza garadeya kare ooni qoxxizakkonne eranas kare mata badus. 14Qaalay Phexroosayssa gididayssa erada keeha ufayetida gish kare doyonta wothan guye simmada “Phexroosi Karen penge bolla eqqides” gadus. 15Asaykka izo “Hanne gooyay!” gida. Iza qas zaara zaara istas yootin “Histikko hessi iza naagiza kiitancha gidonta aggenna” gida. 16Phexroosi qas penge qoth gujjides. Istika penga doydi iza beyida mala malalettida. 17Izikka isti co7u gaana mala ba kushen malati bessidi Goday iza qashosoppe wosti kessidakkonne lo7ethi yootides. “Hayssa wursi Yaqoobesinne hanko ammanizaytas yootite” gides. Hessafekka gede haraso bides. 18Wontetha gallas wontara wotadarati “Phexroosi waanidee?” gishe ba giddon bul7akettida. 19Herdoossi Phexroosa as yeddi koysidi izi dhayida gish naagizayta lo7ethi oychidappe guye ista wodhana mala azazides. Hessafe guye Herdoossi Yuhudappe duge Qisaariya wodhdhidi heen uttides. 20Herdoosikka Xiroose asaranne Sidoona asara oosha. He dere asay kath demmizay Herodossa dereppe gidida gish he dere kawo xeellizade Bilasxoosappe maado qaala demmida mala issi bolla gididi Herdoosara maqaynthanas oychida. 21Giigana barettida gallas Herdoossi kawoteththa may7o may7idi kawoteththa algan uttidi deraas haasayides. 22Derezikka “Hayssi Xoossa qaalappe attin asa qaala deenna!” gi waassides. 23Herdoosikka Xoossas boncho immoonta aggida gish Goda kiitanchay heerakka Herdoosa shoci yeggin guxuni hayqqides. 24Xoossa qaalay gidikko diccidi akki akki bides. 25Barnabaassinne Sawuley ba ekki bida kiita polidi Yerusalame simmidi Marqoosa geetettiza Yohannisaka banara ekki simmida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\