Hawaareta Ooso 13

1Anxokiyan diza Woosa Keeththan nabetinne astamareti deettes. Heytikka Barnabaassinne Negeere geetettiza Simoonara, Qareena dere as Luqiyoosara, Herdoosara issife dicida Minaheranne Sawulera wuri issife deettes. 2Heyti wuri Godas goynnishenne xoomishe dishin Xillo Ayanay “Barnabaasanne Sawule ta ista xeygida oosos taas shaakki kessite” gides. 3Istika xoomi woossidi ba kushe ista bolla woththidappe guye moyzida. 4Barnabassinne Sawuley Xillo Ayana kiitan duge Selawuqiya wodhdhida; heeppeka markaben geellidi Qophiroose bida. 5Salmeena geetettizaso gakkidi Ayhudata Woosa Keeththatan Xoossa qaala sabakida; Marqoosa geetettiza Yohannisikka istara biidi ista maaddides. 6Abba giddon diza biitta Qophiroose geetettiza dereyo ha gaxappe he gaxa gakkanaas kanthi kezidi Phaafa geetettizaso gakkishin issi Ayhuda asa shin maronne wordo nabe Bar-Yesusa geetettiza as demmida. 7Izikka issi Sargoosa Phawuloosa geetettiza woznama dere ayssizayssara issife dees. Ha dere ayssiza addezi Xoossa qaala siyana koydi Barnabaasanne Sawule xeygisides. 8Marozi Ellimaassi ba suntha birsheththa mala dere ayssizayssi ammanonta mala dhuphanas koydi istara eqqetides. 9Phawuloosa geetettida Sawuley Xillo Ayanay izan kumin maroza tishshi histi xeelidi, 10“Neno xillotetha ubbas morkezo! Geneynne iitatethi nenan kumidaysso haysso dabuloosa nawu! Goda suure oge geellaseththafe shempikii? 11Hekko ha7i Goda kushey ne bolla dees. Ne qooqana; hannife guye awa arshe poo7o Issinokka beyakka” gides. Heerakka shaarumaynne dhumay iza bolla wodhdhides. Kushe oykki bana kaalethanade koshshi yaanne haanne gides. 12Dere ayssizayssi ha hanida yo7oza beyidi goda gish siyida timirten malaletidi ammanides. 13Phawuloosinne izara dizayti Phaafappe dendidi Phinfiliya geetettizason diza Phergene geetettizaso markaben geli bida; Yohannisi istafe shaaketidi guye Yerusalame simmides. 14Isti gidikko Phergeneppe dendidi Phissidiya giddon diza gede Anxokiya bida; Sambata gallas Ayhudata woossa keeth geli uttida. 15Muse woga maxaafatinne nabeta maxaafati nababetidappe guye Ayhudata Woosa Keeththa halaqati “Nu ishato! Intes hayssa asa zorana qaalay diikko haasayte” giidi istako ase yeddida. 16Phawuloosika dendi eqqidi ba kushera malatidi “Inteno Isra7eele asato! Qasseka inteno Xoossas yayyiza Ayzaabeto! siyite. 17Ha Isra7eele dere Xoossay kase nu aawata doorides; isti Gibxe deren dishin ista dhoqu dhoqu histides. Ba wolqama qesera heeppe ista kessides. 18Oyddu tammu layth kumeth ista bazzo biittan dandayides. 19Kanaane biittan dizayta laapun kawota dhayssidi ista biitta ba deretas gade histi laattissides. 20Hessi wuri poletiday oyddu xeetanne ichashu tammu laythata giddonna. Hessafe guye nabe Sameela wode gakkanaas ista pirdiza daannata immides. 21“Hessafe guye derey ba bolla kawo kawoththana mala Sameela woossides; Xoossayka Biniyaame baggafe Qiise naa Sa7oole istas immides. Izikka ista oyddu tammu layth haarides. 22Sa7oole shaaridappe guye Dawute kawothides; iza gish ‘Ta wozna mala hanizayssanne ta koyidayssa wursi ooththiza Iseeye naa Dawute ta demmadis’ giidi Dawute gish Xoossi markattides. 23Xoossika ba caaqo qaalatho ha addeza zerethafe as ashshizayssa Yesusa Isra7eeles ehides. 24Yesusi yaanappe kase Yohannisi Isra7eele derey wuri maarotethan gelidi xammaqettana mala sabakides. 25Yohannisi ba kiitettidayssa polo bolla dishe ‘Ta intes oona misatazinaa? Ta kiitettidayssa gidikke haray attoshin ta izas toho caamma kire birshanas bessontayssi taappe guyera yaana’ gides. 26“Inteno Abrahaame zerethafe yeletida nu ishato! Qasseka inte giddonka Xoossas yayyizayti wuri hayssi atotetha kiitay kiitettiday nuus ubbatassa! 27Yerusalame asatinne ista halaqati Yesusa eribetenna; gido attin isti iza bolla pirdida; hessanka sambatan sambatan nababetiza kase nabeta qaalay iza bolla polettides. 28Iza hayqos gaththiza issi gaasokka isti demmoonta aggikkokka Philaxoosi iza bolla hayqo pirda pirdana mala woossida. 29Iza gish xaafetidayssa isti wursi polidappe guye iza kaqqettida mitha bollafe gaden woththidi duufon moogida. 30Gido attin Xoossi iza hayqoppe denthides. 31Galilappe Yerusalame gakkanaas banara dizaytas daro wode beettides; heytikka ha7i iza gish deretas markata. 32“Nukka kase Xoossi nu Aawatas caaqida Mishiraachcho qaala intes sabakoos. 33Yesusa kiittidi istas caaqida qaala nuus ista naytas polides; hessika mazamure maxaafan nam7antho shempon ‘Ne ta naaza; ta nena hach yeladis’ geetetti xaafetides. 34Qasseka izi wooqontayssanne Xoossi iza hayqoppe denthidayssa shaakki erana mala ‘Anjettidayssanne ammanettida Dawute anjo ta intes immana’ gides. 35Hessa gish harasonka ‘Ne geeshshay hayqqi wooqana mala ne koyakka’ gees. 36“Dawutey ba woden Xoossa shene mala ooththidappe guye hayqides; kase ba aawatara moogetin iza ashoy wooqides. 37Xoossi iza hayqoppe denthidayssi izi gidikko wooqibenna. 38Hessa gish ta ishato! Nagaras maarotethi beettizay Yesusa baggara gididayssi intes sabaketidayssa erite. 39Iza ammanizadey wuri kase Muse woga baggara demmoonta xilloteth demmana. 40Hessa gish kase nabeti ‘Inteno qidhizayto xeellite, malaletitenne, dhayite, intes oonikka yootin ammananas intena metiza miish ta inte woden ooththana’ gida qaalay inte bolla gakkonta mala naagetite” gides. 42Phawuloosinne Barnabaassi Ayhudata Woosa Keeththafe kezishin asay ista hessa isti yootida qaala kaalliza Sambata gallas zaari yootana mala woossides. 43Shiiqoy laalettidappe guye daro Ayhudatinne Ayhudata ammanon gelidi Xoosse goynniza asati Phawuloosanne Barnabaasa kaallida. Phawuloosantika ista qofsishe isti Xoossa kiyatethan minni daana mala zorida. 44Kaalliza Sambata gallas katama asappe guuththati xalala attin dariza baggay wuri Goda qaala siyana shiiqides. 45Ayhudatikka daro dere beyidi qanatetethan kumida. Phawuloosa haasaya eqqetishe iza cayida. 46Phawuloosinne Barnabaassi babbonta xalateththan “Xoossa qaalay koyro intes yootetanas bessees. Gido attin inte qaala leqqideta. Intes merna de7oy bessontayssa interka inte bolla pirdida gish ha7i nuni gede Ayzaabetakko baana koyoos. Qasseka Goday nuna ‘Asas atotetha qaala biitta gaxa gaththana mala ta nena Ayzaabetas poo7o hista kiittadis’ gi azazides” gida. 48Ayzaabeti hessa siydi daro ufayetida. Goda qaalasikka boncho immida. Merna de7os giigettida derey wuri ammanides. 49Goda qaalay heeran diza dere ubbaso gakkides. 50Ayhudati qas Ayana hanon kaseppe minnizaytanne duussan bonchettida macasata hessathoka kataman diza gita asata dentheththidi Phawuloosa bollanne Barnabaasa bolla goodeteththi denthidi ba dereppe kessi gooddida. 51Phawuloosinne Barnabaasi asay ista ixidayssa bessanas ba toho bolla diza gudulla pittidi Iqoniyoone geetettizaso bida. 52Ammaniizayti ufayssaninne Xillo Ayanan kumida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\