Hawaareta Ooso 14

1Iqoniyoonen Phawuloosinne Barnabaassi issife Ayhudata Woosa Keeththe gelida. Henka isti asa lo7eth tamarsida gish Girike asappenne Ayhuda asappe daroy ammanides. 2Hinko ammanonta Ayhuda asay Ayzaabeta ista bolla dentheththidi asay ammanizayta ixana mala ooththides. 3Phawuloosinne barnabaassi Goda gish xalatethara asas yootishe heen daro wode gam7ida. Godayka isti yootiza iza qaala gita malataranne wolqama ooson qoncisi markattides. 4Katama asay ba giddon nam7u kezi shaaketidi baggay Ayhudata bagga baggay Phawuloosanta bagga gidides. 5He wode Ayhudatinne Ayzaabeti bana kaaleththizaytara issife gididi ista waayssanassinne shuchchan caddanas koyda. 6Istika hessa erida mala Listiranne Derbeene geetettizaso gede Liqa7ooniya katamatanne he heeran diza dere baqatida. 7Henka mishiraachcho qaala sabako doommida. 8Listiran yeeletosappe ba tohora hamuti eronta issi toho sila addey dees. 9Hessadey Phawuloosi sabakishin utti siyees; Phawuloosikka izakko tishshi histi xeelidi addeza pathana ammanoy iza bolla dizayssa beyidinne qaala dhoqu histidi “Sitti gaada ne tohon eqqa!” gides. Addezi heerakka guppi dendidi hamuth oykkides. 11Asay Phawuloosi ooththidayssa beyidi Liqa7ooniya qaalara “Eeqa Xoossati as misatidi ha nuukko wodhdhida” giidi waassides. 12Barnabaasa “Diya” gida Phawuloosakka haasayiza waannay iza gidida gish “Hermeene” gida. 13Katamappe asi bayndason diza Diya geetettiza eeqa keeththa Qeesey kormatanne xaaxeti giigida ciish gede katama geliza oge bolla efidi derezara issife gididi Phawuloosasinne Barnabaasas yarshana koyides. 14Hawaareti Barnabaassinne Phawuloosi hessa siyida mala ba may7o daakkidi gede dereza giddo woxxida; ba qaala dhoqu histidi hizgida; 15“Hayto asato! Hayssa aazas ooththetii? Nukka inte mala assako! Inteka qasse hayssa mela hada yo7oppe haakkidi salonne sa7a, abbaka, abbata giddon dizayta wursi medhdhida de7o Xoossakko inte simmana mala intes mishiraachcho qaala sabakoos. 16Izi kase aadhdhida yeletethaynne derey wurikka ba koyda mala hananas yeddi bessides. 17Gido attin Xoossi saloppe iranne hessaththokka kaththi kaxxiza wodeta immidi inte wozna kaththaninne ufayssa kunthides; ufayssaka intena kalthidi lo7o ooson bana markay baynda aggibenna” gida. 18Hessa wursi haasayidi asay istas yarshonta mala waaydi diggida. 19Ayhudati qas Anxokiyappenne Iqoniyooneppe yida asay asa zoridi Phawuloosa shuchchan caddana mala ammanthida. Phawuloosakka shuchchan caddidinne hayqqides gi goochchidi katamappe gede kare kessida. 20Gido attin ammanizayti iza yuuyi aadhdhi naagishin Phawuloosi dendidi gede katama gelides. Wontetha gallas Barnabaasara issife Derbeene geetettizaso bida. 21Phawuloosinne Barnabaasi Darbeen mishiraachcho qaala sabakida daro asa ammanthidappe guye gede Listira, Iqoniyoonenne Anxokiya simmida. 22Ammanzayta wozna minthethishe isti ammanon minni daana mala zorishe “Nu Xoossa kawoteth gelanas daro meto giddora aadhdhanaas koshshees” gida. 23Hessafe guye dumma dumma Woosa Keeththatan cimata dooridappe guye xoomaninne woossan ammanettida Godas hadara aaththi immida. 24Phissidiyara aadhdhidi Phinfiliya simmida. 25Phergenen qaala sabakidi duge Axaaliya geetettizaso wodhdhida. 26Axaaliyappekka ha7i gakkanaas isti ooththida oosoza hadara istas imettida katama Sooriyan diza Anxokiya markaben gelidi simmida. 27He gakkida mala Woosa Keeththa asa wursi shiishshidi Xoossi istara ooththidayssa qasseka Ayzaabetas ammano pengey waani doyettidakkonne wursi yootida. 28Heen ammanizaytara daro wode gam7ida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\