Hawaareta Ooso 15

1Issi issi asati Yuhudappe duge Anxokiya wodhdhidi “Inte Muse woga mala qaxxaretonta aggikko oonikka attanas dandayekketa” giidi ammanizayta tamarso doommida. 2Hessika Phawuloosanne Barnabaasa gita palamaninne oosha giddo gelthides; hessa gish Phawuloosinne Barnabaassi hara issi issi ammaniza asatara Yerusalame kezidi ha yo7oza gish cimatanne Hawaareta oychana mala geetettides. 3Hessa gish Woosa Keeththaya ista Yerusalame baana mala kiittin isti Pinqeranne Samaariyara aadhdhi bishe heen diza asa Ayzaabeti ammanon simmidayssa yootida; he wode ammanizayti hessa siydi keehi ufayettida. 4Isti Yerusalame gakkin Woosa Keeththa asay Hawaaretinne cimati ista mokki ekkida; kiitetti bidaytikka Xoossi istara gididi ooththidayssa wursi istas yootida. 5Farsaaweeta bagga asatappe ammanida issi issi asati dendidi “Ayzaabeti qaxxaretanassinne Muse woga naagana mala istas yootanas bessees” gida. 6Hawaaretinne cimati he yo7oza giddo lo7eth xeellanas shiiqida. 7Daro palamappe guye Phexroosi dendi eqqidi, “Ta ishato! Guuththa wodeppe kase Xoossi tana inte giddofe dooridi Ayzaabeti ta duunappe mishiraachcho qaala siydi ammanana mala ooththidayssa inte ereeta. 8Asa wozna eriza Xoossi nuus immidayssa mala istaska Xillo Ayana immidi ista baas ekkidayssa markatides. 9Ista woznakka ammanon geeshshidi nu giddoninne ista giddon aykko shaakkokka ooththibenna. 10Hessa gish nu aawatinne nukka tookkanaas dandayonta qambara ammanizayta toossanas inte aazas Xoosse paacetii? 11Nu attiday likke istaththokka Goda Yesusa aadho kiyatethan gididayssa ammanoos” gides. 12Shiiqida asay wurikka co7u giin Barnabaassinne Phawuloosi Xoossi ista baggara Ayzaabeta giddon ooththida gita malatata gish yootishin malaletidi lo7ethi siyides. 13Isti yooti wursishin Yaqoobey dendi eqqidi hizgides “Ta ishato! Ta gizayssa siyite; 14Xoossi Ayzaabetappe baas gidana dere kasetidi izi wosti xeygi woththidako Simooni nuus lo7ethi yootides. 15Kase nabetan hizgi xaafetida qaalay hayssara gaggees. 16‘Hayssafe guye ta simmada laaletida Dawute keeththe keexana; laalettidayssa zaara essana; zaaradakka keexana. 17Hessika attida asay Goda koyana malanne ta sunthan xeeygettida Ayzaabeti tana koyana mala gees wursi ooththida Xoossi; 18Hayssa koyroppekka ersida Xoossi tana’ gides. 19“Hessa gish ha Xoossako simmida Ayzaabeta nu metothonta mala hayssi ta baggara taas qasho. 20Gido attin eeqas yarshettidi tunida kath mooppite; laymappe haakkite; bawuti hayqqida mehe asho mooppite; suuth uyoppite giidi nu istas xaafana bessees. 21Muse wogay gidikko benisofe Sambata Sambata gallas Ayhudata Woosa Keeththan nabebetishenne katamay dizason sabaketishe dees” gides. 22He wode Hawaaretinne cimati kumeththa Woosa Keeththa asara gididi ba giddofe issi issi asata dooridi Phawuloosaranne Barnabaasara gaththi Anxokiya yeddanas qachida. Ammaniza asa giddofe waannatizayta Barsabaasa geetettiza Yuhudanne Sillase doorida. 23Ista kushen immi yeddida dabdaabezi “Inte ishatappe, Hawaaretappe, cimatappe, Ayzaabetappe ammanida Anxokiyaninne Sooriyan, Kilqiyanka diza ammanizaytas nu sarokay intena gakko. 24“Issi issi asati nuuppe gidonta ba baggara nu achchafe biidi ba haasayan inte wozna yaanne haanne qaathidayssanne intena bul7akkidayssa nu siyidos. 25Hessa gish guutha asata dooridi dosettida Barnabaasaranne Phawuloosara inteko yeddanas nu wurikka qaala gaaggidos. 26Isti Goda Yesus Kirstoosa gish ba shempo aaththi immidayta. 27Hessa gish nu intes xaafidayssa isti intes ba duunara lo7ethi yootana mala Yuhudanne Sillase inteko yeddidos. 28Hayta intes koshshiza yo7otappe hara deexo tooho nu inte bolla wothonta mala nussinne Xillo Ayanas lo7o misati beettides. 29Hessika inte eeqas shukettida ashoppe, suuthafe, bawuti hayqqida mehe ashoppenne laymappe inte hakkana mala; inte hayta misatizaytappe haakkikko intes lo7o; saron diite” gees. 30Kiitettida asati moyzetidi duge Anxokiya wodhdhida; heen ammanizayta wursi shiishshidi ehida dabdaabeza istas immida. 31Dereyka nababidi minthethiza qaalan ufayetides. 32Yuhudaynne Sillassi nabeta gidida gish daro zoridi ammanizayta minthethida. 33Heen guutha wode gam7idi ammaniza asay moyzin guye bana kiittidaytakko simmida. 34Sillassi qas heen attanas koyides. 35Phawuloosinne Barnabaassi hara daro asatara gididi Goda qaala tamarsishenne sabakishe Anxokiyan gam7ida. 36Phawuloosi guutha wode gam7idi Barnabaasa “Nu kase Goda qaala yootida ubba katamata biidi ammanzayti ay mala dizaakkonne ane yuuyi beyoos, denda” gides. 37Barnabaasikka Marqoosa geetettiza Yohannisi istara baana mala koyides. 38Phawuloosi qas iza ekki baanas koybenna; gaasoyka kase Marqoossi istafe shaaketidi Phinfiliya gizason guye attidi istara oosos sinth kezonta aggida gishassa. 39Histin daro palamay ista giddon medhetida gish ba giddon shaaketi wodhdhida; hessa gish Barnabaassi Marqoosa ekkidi markaben gelidi Qophiroose bides. 40Phawuloosi qas Sillase doorides. Ammanzaytikka Phawuloosa Goda aadho kiyatethas hadara immidappe guye izi istafe shaaketidi bides. 41Ammanizayta minthethishe Sooriyaranne Kilqiyara aadhdhi bides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\