Hawaareta Ooso 16

1Phawuloosi Derbeene geetettizasone Listira gakkidi iza aaway Girike as, aayiya qas Ayhuda as gidida Ximtoosa geetettiza issi ammanizade heen demmides. 2Izikka Listiraninne Iqoniyoon ammaniza asa achchan lo7o markateth dizadde. 3Phawuloosikka Ximtoosa banara ekki baanas koyides. Hessa gish he heeran Ayhudata gish giidi Ximtoosa qaxxarides. Gaasoyka Ayhudati Ximtoosa aaway Girike as gididayssa eriza gishassa. 4Isti issi katamappe hara katama aadhdhi aadhdhi bishe Hawaaretinne Yerusalame Woosa Keeththa cimati yeddida kiita asay ekkidi naagana mala ammaniza asas immi immi aadhdhida. 5Woosa keeththa asay ammanon minni minni bides; qasse asaykka qoodan gallas gallas gujetti gujetti bides. 6Phawuloosinne izara diza zatati qaala Iisiyan sabakonta mala Xillo Ayanay diggida gish Pirgiyaranne Galatiya derera aadhdhi bida. 7Isti Miisiya geetettizaso gakkana matishe Bitiniya geetettizaso gelana qoppin Yesusa Ayanay ista diggides. 8Hessa gish Miisiyara aadhdhidi Xiro7aada geetettizaso wodhdhida. 9Issi Maqidooniya asi eqqidi Phawuloosa ha Maqidooniya pinnada nuna maadda gishin Phawuloosi omars ajjutan beyides. 10Izikka he ajjuta beyidi Xoossi nu istas Mishiraachcho qaala yootana mala xeygides gi qachidi nu heerakka gede Maqidooniya baana koyidos. 11Markabera Xiro7aada geetettizasoppe dendidi siti giidi Samotiraaqe geetettizaso bidos. Wontetha gallas Naaphule gizaso sinth hamuth gujjidos. 12Heeppeka Oroome asay tooran haarida dere gidida Maqidooniya dere waanna katama gidida Piliphisiyoose geetettizaso gelidos. Heenka undena wode uttidos. 13Sambata gallas woossa woossizaso koyishe katama gelizaso penge kezidi duge shaafa wodhdhos; nu heen uttidi shiiqi diza macasas qaala yootidos. 14Qaala lo7ethi siyiza macasatappe issi Lidiya geetettizara izakka Xoosse goynzaronne Tiyaxiroone katamappe yaada zo7o Hare may7o zal7izaro Phawuloosi yootiza qaala iza woznan wotha siyana mala Goday izi wozna doyides. 15Izanne iziso asaykka xammaqettidappe guye iza ista ta Xoosse ammanidi inte tumu erida gidikko ha taso yiidi guutha wode diishshite gaada ista mintha woossadus. 16Issi gallas nu woossaso bishin kayo kayotta marotza issi garade naa dizaara nuna demmadus. Izakka ba maroteththan bana ayssizaytas daro miish gelthawus. 17Hanna garade naya Phawuloosanne nuna kaalla kaalla “Hayti asati intes inte attana oge yootizayti wogga Xoossa oosanchata” ga ga waassadus. 18Hessaka daro gallas shira shira gadus. Gido attin Phawuloosi ha Izi qaalan daro metotida gish izikko simmidi izi duunara haasayiza tuna ayanaza “Ne izippe kezana mala ta nena Goda Yesus Kirstoosa sunthan azazays” gides. He ayanay heerakka yeggi izippe kezides. 19Izo ayssiza asati istas miishe demmiza ogey duuxxin ista ufayssi qanxettidayssi istas gelin Phawuloosanne Silase oykkidi biittara goochchidi waannati dizaso giya giddo efida. 20Dere ayssiza waannatakko shiishshidi “Hayti asati baas Ayhuda as gidi uttidi nu katama bulakketes; 21qasse nu Oroome asati ekkanas woykko ooththanas nuus bessonta woga nu asa giddon laalettes” gida. 22Dereyka issi bolla gididi Phawuloosa bollanne Sillase bolla dendides. Deraa ayssizayti Phawuloosanta may7o qaari ekkidi durqara qoxana mala azazida. 23Iita buka bukkidi gede qasho keeththan yeggida. Qasho keeththa naagizayssika ista lo7ethi naagana mala azazida. 24Izikka hessa mala mino azazo ekkidi qasho keeththas waanna giddo kifile gelthidi ista toho gita durumara shiishshi qachides. 25Giddi gidoth gidishin Phawuloosinne Sillassi woossaninne mazamuren Xoossa galatishin qasho asay ista yethanne galata ezgi siyides. 26Hassa7ay baynda dingate qasho keeththa xaphoppe qaathiza mino biitta qaathi hanides; heerakka qasho keeththa pengeti doyettida. Qashetida ubba asa qashoy birshettides. 27Qasho keeththa naagizayssi dhiskofe beeggidi qasho keeththa pengeti doya dizayssa beyidi qasho asay wuri kessi ekkida misatin bana wodhana mashsha shoddides. 28Phawuloosi qas ba qaala dhoqu histidi “Nu wuri haan doos! Ne bolla ayne iita ooththofa” gi waassides. 29Qasho keeththa nagizayssi xompe woossi ekkidi gede giddo guppi gelides; kokkorshe Phawuloosa toho bollanne Sillase toho bolla kundides. 30Ista ekki kare kezidi “Ha asato! Ta attana mala ay ooththoo?” gides. 31Istika izas “Goda Yesusa ammana; nekka neso asaykka inte wuri attana” gida. 32Hessafe guye izassinne izason diza asas ubbas Goda qaala yootida. 33Qasho keeththa naagizayssi heerakka he gallas qamara efidi ista maduntha meecides. Heerakka izinne izaso asay wuri xaamaqetida. 34Qasho keeththa naagizayssika ista ba keeththe efidi istas kath aaththides. Baso asa ubbara Xoossa ammanida gish addezi daro ufayides. 35Gadey wontishin dere ayssizayti “Heyta asata birsha yedda” giidi ba shuumeta qasho keeththa naagizayssako yeddida. 36Qasho keeththa naagizayssika istas “Dere ayssizayti inte birshettana mala azazida; hessa gish ha7i saron kezi biite” giidi Phawuloosas yootides. 37Phawuloosi qas “Nu Oroome yeleteth gidishin pirday baynda dere sinthan durqara bukkidinne qasho keeththan yeggida. Histin ha7i qas nuna qotara asi eronta kessana koyizoo? Hessi hanenna; isti yiidi barka birshetto!” gides. 38Shuumeti he izi gida qaala dere ayssizaytas yootida istika Phawuloosinne Sillassi Oroome yeletta gididayssa siydi daggammida. 39Yiidi istafe maareteth oychidi woyneppe kessida. Isti he katamayo aggidi haraso baana mala ista woossida. 40Phawuloosinne Sillassi qasho keeththafe kezidi Lidiyaso bida. Henka diza ammanizayti ista daro minthethidi heeppe kezi bida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\