Hawaareta Ooso 17

1Phawuloosinne Sillassi Anfiphoolanne Apholooniya geetettiza derera aadhdhidi Tasolonqe geetettiza dere bida. Henka Ayhudata Woosa Keeththi dees. 2Phawuloosikka izas dose gidida mala Ayhudata Woosa Keeththe gelides. Heedzdzu saaminta kumeth qaalappe ekki ekki istara haasayettides. 3Kirstoosi waaye ekkanassinne hayqqi dendanas bessizayssa qoncisi ammanthon “Hayssi ta sabakiza Yesusi izi kiitetti yaana geetettidayssakko!” gides. 4Ayhudatappe issi issi asay ba siyidayssa ammanidi Phawuloosaranne Sillasera issife gidides. Qasseka daro derey Xoosse babbiza Giriketappe daro eretida macasati ba siyida qaalan ammanidi istara issino gidida. 5Ayhudati qasse ista qanatidi giyan diza wordo asata shiishshidi kumetha dereza ista bolla dentheththidi kataman shiro medhdhida. Phawuloosanne Sillase shiishshidi deraa sinthan essanas issi Iyaasoone geetettizayssaso koyanas elleli bida. 6Gido attin ista Iyasoone keeththan demmoonta aggida gish Iyaasoonenne hara ammaniza asata katama daannata sinthara goochchishe “Hayti asati dere wursi bul7akki ka7iishe gam7idi qasse ha7i ha yida. 7Iyaasooneyka ista ba keeththan woththides. Hayti asati wuri ‘Yesusa geetettiza hara kawoy dees’ giidi Qeesare woga ekketenna” gishe waassida. 8Dereynne he katama daannati hessa siydi ba giddon buqqettida. 9Iyaasoonenne harataka waase xeygisidi yeddida. 10Ammanizayti heerakka Phawuloosanne Sillase qammara Beeriya yeddida. Istika he gakkida mala Ayhudata Woosa Keeththe gelida. 11Beeriya asay Tasolonqe asaappe aadhdhidi akeekara diza asa. Gaasoyka hayssi yo7ozi tumeshaa? gi giidi Geeeshsha Maxaafata qaala wontin wontin pilgi xeelidi ufayssan ekkides. 12Hessa gish istafe daro asay ammanides. Qasseka istara qoodan daroti bonchettida Girike dere macasatinne addetikka ammanida. 13Tasolonqen diza Ayhuda asati Phawuloosi Xoossa qaala Beeriyanka sabakizayssa erida mala dereza dentheththanas qasseka gede istako bida. 14He wode ammanzayti Phawuloosa ellesidi gede abba achchi yeddida. Sillasinne Ximtoossi heen attida. 15Phawuloosa moyizida asati iza Atena gaththida. Qasseka Sillassiinne Ximtoossi izakko elleeli gakkana mala giza kiita Phawuloosappe ekkidi simmida. 16Phawuloosi Atenan ista naagishin Atena kataman eeqati kumidayssa beyidi daro shenetides. 17Hessa gish Ayhudata Woosa Keeththan Ayhudataranne Xoossas yayyiza Girike asara qasseka giyay dizason gallas gallas banara gaggiza asara haasayettides. 18Efiqoroosenne Istoykko geetettiza eranchata bagga gididayti Phawuloosakko shiiqidi izara haasayettida Istafe issi issi asati “Hayssi lom7u lom7ay ay gaana koyizee?” gida. Baggati qasse Yesusa gishshinne hayqoppe iza dentha mishiraachcho izi sabakishin siydi “Heyssi hara ooratha eeqata gish yootiza misatees” gida. 19Iza oykkidi Ariosfaagoose geetettiza dere duulata sinth efidi “Ha ne tamarsiza ooratha timirtey azzakkonne nu erana mala ne koyay?” gida. 20Qasse ne nuna nu haythan sisiza yo7oy nu eronta oorath gidida gish izi azzakkonne nu erana koyoos. 21Atena asay kumeth qasseka haan diza hara dere asaykka baas wode aaththanas ooratha yo7o haasayaninne sissan attin hara miishan aaththettenna. 22Hessa gish Phawuloosi Ariyosfaagoose geetettiza duulatan shiiqida dereza sinthan eqqidi “Hayto Atena asato! Inte beetto miish wursi ammanizayta gididayssa ta beyays. 23Ta yaane ha yuuyishin inte istas gooynniza miishata ta xeellishin ‘Eretonta Xoosse’ geetetti xaafetidayssa issi yarshoso demmadis; hessa gish hessa inte eronta gooyinnizayssa ta intena erissana. 24Hayssa alamezanne iza giddonka dizayssa wursi medhdhida Xoossi izi salonne sa7a Goda. Hessa gish izi asa kushen keexxettida keeththan deenna. 25Izi asa ubbas de7onne shempo; qasseka hara wursi immizayssa gidida gish izas paccizazi doonta gish izi asa kusheppe maado ekkenna. 26Asa zeereth wursi issadefe medhidi asi biitta bolla daana mala ooththides; asay daana wodenne wursetha dhas woththides. 27Hessika asi Xoosse koydinne pilgidi demmanakkonne giidi woththides; hessi hessa gidikkokka izi nuuppe issi issadefe haakki diza gish gidenna. 28Nu de7o demmiday, dizaynne qaaxetizay izanna; inte deren yeth kessiza issi issi asati ‘Nukka iza nayta’ gida mala. 29“Histikko nu Xoossa nayta gidikko Xoossi asa erateththan medhi kessida worqa woykko bira woykko shuch misatees giidi nu qoppanas bessenna. 30Kasetidi Xoossi hayssa mala hanota asay eronta ooththidayssa dandayan aadhdhides; ha7i gidikko asi wuri ba dizason dizason maarotethan gelana mala azazees” gides. 31Izi ba doosiddadde baggara biitta bolla xillotethan pirdana gallas bare woththides. Izakka hayqoppe denthidi asa ubbas hayssa tumatetha erissides. 32Istika hayqqidayta dentha gish siyida mala issi issi asati iza qidhida; baggati qas “Hayssa qasseka neeppe hara gallas siyana koyoos” gida. 33Heerakka Phawuloosi ista giddofe kezi bides. 34Issi issi asati qasse Phawuloosa kaallidanne ammanida; heytappeka Diyonassiyoosa geetettiza Ariyosfaagoose duulata keeththa Abaale gidida Demarisso geetettiza macasayanne haratikka issife deettes.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\