Hawaareta Ooso 18

1Hessafe guye Phawuloosi Atenappe dendidi Qorontoose katama bides. 2Henka Phanxoosan yeeletida Aqqila geetettiza Ayhuda as demmides; izikka Ayhudati wuri Oroomeppe kezana mala Qalawodoosa geetettiza Oroome kawoy azazida mala ba macheyo Phirsiqillara mata wode Ixaaliya dereppe yidayssa beyanas Phawuloosi he istako bides. 3Izikka istaththo dunkane sikkizade gidida gish ista achchan uttidi dunkane sikkon gelides. 4Sambata Sambata gallas Ayhudata Woosa Keeththan ayuhudetaranne Girike asatara hasayetishe ista ammanthanas baaxetides. 5Sillassinne Ximtoossi Maqidooniyappe duge izakko wodhdhin Phawuloosi sabakon minnidi Yesusi izi Kirstoosa gididayssa Ayhudatas markattides. 6Gido attin isti izara eqqetidi iza cayida gish Phawuloosi ba may7o qoqofidi “Ta intefe xillo; inte pirdettanay inte mooron gidida gish ta inte suutha gomen oyshetikke; hessa gish ta gede Ayzaabetakko bays” gides. 7Heeppe kezidi Titoosa Iyosxoosa geetettiza Xoosse woossizayssaso bides; he addeza keeththay Ayhudata Woosa Keeththa achchan dees. 8Ayhudata Woosa Keeththa halaqay Qerisphoossi baso asa ubbara Goda ammanides; Phawuloosi yootishin siyida daro Qorontoose katama asay ammanidi xaammaqeetides. 9Goday qaman ajjutan Phawuloosa “Babbofa; Yoota; co7u gooppa; 10ta nenara days; oonikka ne bolla dendi nena qohanas dandayenna; hanno ha katamayn taas daro asi dees” gides. 11Hessa gish Phawuloosi Xoossa qaala asa tamarsishe issi laythinne bagga istara uttides. 12Galyoosa geetettiza dere ayssizayssi Akaayan diza wode Ayhudati issife gididi Phawuloosa bolla dendida; pirda wombora sinth shiishshidi, 13“Hayssi addezi wogappe karera asay Xoossas goynnana mala asa baleththees” gida. 14Phawuloosi haasayana buro duuna doyishin Galyoossi Ayhudata “Inteno Ayhuda asato! Inte shiishida yo7oy dere dentheththo woykko dere gita meton yeggiza yo7o gididakko ta woznappe siyanashin. 15Gido attin inte palamay issi issi qaalata gishshinne issi issi sunthata gish qasseka inte woga gishas gidida gish inte heen inte baggara wursite; ta hessa mala yo7o pirdanas koyikke” gides. 16Hessa gish pirda wombora sinthafe ista kessides. 17He wode wurikka Ayhuda Woosa Keeththa halaqa Sostineese geetettizayssa oykkidi pirda keeththa sinthan bukkida; Galyoossi gidikko hessa wudanka yeggibenna. 18Hessafe guye Phawuloosi Qorontoose kataman daro wode gam7ides. Heeppeka ammaniza asay moyzin Phirsiqillaranne Aqilara issife markaben gelidi Sooriya geetettizaso bides; adina dizayssa gaththanas Kinkira7oose geetettizason ba hu7e meedettides. 19Efesoone gakkida mala Phirsiqillanne Aqila heen aggagidi Phawuloosi Ayhudata Woosa Keeththe gelidi Ayhudatara haasayettides. 20Banara gam7ana mala isti oychin izi “Akay” giidi ixxides. 21Gido attin izi istafe shaaketishe “Xoossa shene gidikko ta simmada yaana” gides; Efesooneppe dendidi markaben gelidi bides. 22Qisaariya geetettizaso gakkidappe guye kezidi ammanizayta saro giidi heeppe Anxokiya wodhdhides. 23Anxokkiyan guuththa wode takkidappe guye heeppe dendidi Galatiya baggaranne Firgiya geetettiza deretara yuuy aadhdhidi ammanzayta minthethides. 24He wode issi Iskindiriya kataman yeletida Aphilosa geetettiza issi Ayhuda asi Efesoone yides; izikka tamaridadenne Geeshsha Maxaafata lo7ethi erizade. 25Izi Goda oge tamaridadenne Yesusa gish balay baynda haasayizadenne Xillo Ayanan xuugetishe tamarsizade; gido attin izi lo7ethi erizay Yohannisa xinqate xalala. 26Izikka Ayhuda Woosa Keeththan babbonta yooto oykkides; Phirsiqillaynne Aqqilay izi gizayssa siydinne iza gede baso efidi Xoossa oge iza kaseppe lo7ethi erissida. 27Aphilossi gede Akaaya baanas koyin ammanizayti iza minthethida; heen diza ammaniza asaykka iza mokki ekkana mala izas dabdaabe xaafida; izi he gakkida mala izas diza immotappe dendidayssan ammanizayta daro maaddizade gidides. 28Geeshsha Maxaafata yayssa hayssara gaththi markasi markasi Yesusi izi Kirstoosa gididayssa Ayhudatara daro palametidi dere sinthan ista laththides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\