Hawaareta Ooso 19

1Aphilossi Qorontoosen diza wode Phawuloosi pudeha bagga derera kanthidi Efesoone yiidi heen diza issi issi ammaniza asata demmidi 2“Inte ammanida wode Xillo Ayana ekkideti?” gides; Istika “Ekkibeykko haray attoshin Xillo Ayanay dizaakkonne nu sibeykko” gida. 3Phawuloosikka ista “Histin inte aazan xammaqetidetii?” gides; Istika izas “Yohannisa xinqatan xammaqetidos” gida. 4Phawuloosikka istas “Yohannisa xinqatay gidikko asay maarotethan simmidayssa bessiza xinqatakko! Yohannisi ba baggara asay izappe guyera yiza Yesusa ammanana mala yootides” gides. 5Istika hessa siyidappe guye Goda Yesusa sunthan xammaqetida. 6Phawuloosikka ista bolla ba kushe woththida mala Xillo Ayanay ista bolla wodhdhin isti dumma dereta qaalara haasayida; tinbitekka yootida. 7He asati wurikka tammanne nam7u gidizayta. 8Phawuloosi Ayhudata Woosa Keeththe gelidi Xoossa Kawoteththa gish hasayettishenne ista ammanthishe heedzdzu agina kumeth oonaska babbonta asaas qoncisi yootides. 9Issi issi asay palama xin7i giidi ammananas koybenna; Goda oge qonccen ixida; hessa gish Phawuloosi ista aggidi haraso bides; ammanizaytaka dumma shaakki kessidi Xiranoose timirte keeththan gallas gallas istara haasayettides. 10Hessa mala ooson nam7u layth gam7ida gish Iisiya awurajjan diza Ayhudatinne Girike asay wuri Goda qaala siyana dandayides. 11Xoossi Phawuloosa baggara daro malalisiza malata ooththides. 12Maarabe woykko iza asateth bochchida carqa efidi harganchata bochchikko hargey yeddees; tuna ayanatikka ba oykkida asappe kezeettes. 13Yuuyi yuuyi asappe daydanthi kessiza issi issi Ayhuda asati “Phawuloosi sabakiza Yesusa sunthan inte kezana mala azazays” giidi Goda suntha tuna ayanati oykkida asata bolla xeeygana paacida. 14Issi Ayhudatappe gidida Qeeseta halaqa Asqewes attuma naa laapunati hessatho ooththida. 15Tuna ayanaykka “Ta Yesusakka erays; Phawuloosakka erays shin inte qas oonantee?” gides. 16Qasseka tuna ayanay iza oykkidadey guppidi asata oykkides; ista bolla wolqatidi daro minnin madunxidi keeththafe mela kaallo baqatida. 17Hessika Efesoonen diza Ayhudata achchaninne Girike asa ubba achchan eretin wurikka babbida; hessanka Goda Yesusa sunthi bonchettides. 18Ammanida asappe daroy shiiqidi ba iita ooso qoncen paaxides. 19Maro marotizaytappe daroti ba marotiza maxaafa shiishshidi dere sinthan taman xuugida; maxaafa waagay shiishshi qoodin ichashu tammu shi bira mala gidides. 20Hayssa malan Goda qaalay keehi diccishenne xooni xooni bides. 21Hayssi wuri hanidappe guye Phawuloosi Maqidooniyaranne Akaaya baggara aadhdhidi Yerusalame baanas qofa qachidi “Ta he gakkidappe guye ta Oroome qasseka beyana koshshees” gides. 22Bana maaddizaytappe nam7ata Ximtoosanne Erisxoosa gede Maqidooniya geetettizaso kiittidi baas Iisiya awurajjan guutha wode heen de7ides. 23He wode Goda oge gish daro shiroy medhetides. 24Dimexiroosa geetettiza issi bira qoxizayssi Arxemise geetettiza eeqa misile birappe seeris medhi medhi hiillanchatas wodhe miishe demmises. 25Izikka he hiillanchatan hessa mala ooson aqizayta hara asata issi bolla shiishshidi “Aso! Hayssi oosozi nuus miish kessizayssa inte ereeta; 26hayssi Phawuloosa geetettizayssi Efesoonen xalla gidonta kumeththa Iisiya awurajjan diza daro dereza ammanthi ammanthi baleththizayssa inte wurikka beyizayssa malanne siyizayssa mala ‘Asa kushen oosettida eeqati mulekka Xoosse gidetenna’ gi yootees. 27Hayssa nu oosozas lo7o suntha hiraayssizayssafe bollara kumeththa Iisiyaynne kumeththa alamey gooynniza wogga Arxemisse eeqa keeththaykka go7ay bayndayssa gidana; qasseka keehi dhoqu gida izi bonchoykka kawuyana” gides. 28Asay hessa siydi iita hanqo hanqettidi “Efesoone Arxemissa wogga gita!” giidi waasso doommides. 29Heerakka kumeththa katamay shirotides; dereyka wuri issi bolla gididi Maqidooniya asa gididaytanne Phawuloosara issife yuuyiza iza laggeta Gayiyoosanne Arisxirokoosa oykkidi derey kase ka7izaso wothan gelida. 30Phawuloosikka kare kezidi asa sinth shiiqana koyin ammanizayti diggida. 31He awurajja daannatappe issi issi Phawuloosa laggeti Phawuloosi asay kase ka7izaso xalidi gellonta mala as kiittidi woossida. 32Shiiqida asay un7etidi issadey issi miish haasayishin haray qas hara hasayessinne asay wuri waassetes; dariza bagga asay aazas heen shiiqidakkonne erenna. 33Ayhuda asay Iskindirosa geetettizayssa deraa giddofe sugereth gede sinth kessida wode issi issi asati ba gish izi haasayana mala waassida; izikka ista gish palamettana koydi asay co7u gaana mala malati bessides. 34Gido attin izi Ayhuda as gididayssa erida wode wurikka issi bolla “Efesoone Arximissa wogga; gita!” gishe nam7u saate mala asay waassides. 35He katamas waanna xaafey asa co7u histidi “Inteno Efesoone asato! Gita Arxemisi eeqa keeththaynne saloppe wodhdhida izi misile naagizay Efesoone katama asa gididayssa erontay oonee? 36Hessa gish hayssi ha tumay kadettana dandayettontayssa mala inte guuthi yuushi qoppanassinne loddu gaanas bessees. 37Hayta asata Xoossa Keeththa bonqonta woykko nu xoosse gididayssa bolla cashsha qaala denthonta dishin inte oykkidi ha gaththanas coo ehideta. 38“Hessa gish Dimoxiroossinne izara diza bira seerisi ooththiza hiillanchati oona bollaka mootiza yo7oy diikko pirda keeththay istas doya dees; daannatikka deettes; koyidade mootanas dandayees. 39Hayssafe hara gaanas inte koykko wogay diza shiiqoson beyetto. 40Hessi attikko hach hanida shiroy nuna mootisonta mala hirgisees; mootos gathiza gaasoy baynda gish ha hanida shiroza gish nu oyshetikko gaanazi nuus deenna” gides. 41Izi hessa gidappe guye shiiqoy laalettides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\