Hawaareta Ooso 2

1Phenxaqoste geetettiza ba7aale gallassi gakkida wode asay wurikka issi soon shiiqi dishin; 2qofay baynda daro mino gote carko mala giirissi yides; asay diza keeththakka kumides. 3Tama laco inxarsa malay asas beettidi shaaketi shaaketi issi issi asa bolla uttides. 4Ammanizayti wuri Xillo Ayanan kumidi Ayanay istas haasayanas immidayssa keena hara qaalara haasaya oykkida. 5He wode salo gufanthon diza dereppe yida Xoossas babbiza Ayhudati Yerusalamen deettes. 6He giirissa siydi derey shiiqides. Issi issi asay ba qaalara haasayizayssa siydi malalettida. 7Malaletidinne gaanazi dhayin “Hayti haasayizayti wurikka Galila as deettenee? 8Histin nuni nu yeletida nu dere qaalara isti haasayishin wosti siyizonii? 9Nuni Pharteena asay, Meede asay, Eelaame asay, Mesopotoomiyan, Yuhudan, Qophodooqiyan, Phanxoosan, Iisiyan, 10Firgiyan, Phinfiliyan, Gibxen, Qareena achchan diza Liibiyappenne Oroomeppe yidayti 11Ayhudatinne gede Ayhudatethan gelida Qarxeese asanne Araabe asata gidishin Xoossa wolqama oosoza hayti nu qaalara haasayishin nu siyoos” gida. 12Wurikka keehi malalettidinne gaanazi dhayin ba giddon “Hayssi aazeshaa?” geetettida. 13Bagga asay “Hayti daro woyne cajje uyida” giidi ista qidhida. 14He wode Phexroosi tammanne issinetara eqqidinne ba qaala dhoqu histidi deraas hizgides “Inteno Yuhuda asato! Yerusalamen dizayto! Inte wurikka hayssa issi miish eritenne ta gizayssa siyite. 15Ha7i gadey wontin buro heedzdzu saate gidida gish inte qoppiza mala hayti asati mathotibeetenna. 16Gido attin hayssi kase nabe Iyu7eelen hizgi yootetida qaalay poletanassa, 17‘Xoossi Wursetha gallas ta Ayana asho may7ida ubba bolla ta gussana; inte maca naytinne inte attuma nayti tinbite haasayana; yelaga nayti ajjuta beyana; Cimati agumo agumettana. 18He wode ta maca ashkarata bollanne ta attuma ashkarata bolla ta Ayanappe ta gussana. Istika tinbite haasayana. 19Bolla Salon malalisiza hanota ta bessana, garsa sa7an malatata ta bessana; suuthi, tamaynne tulalay hanana. 20Gitanne boncho gidida Goda gallassi yaanappe kasetidi awa arshey dhumana; Aginaykka suuth misatana. 21Goda sunth xeygizay wuri attana’ gides. 22“Isra7eele nayto! Hayssa qaala siyite; inte inte baggara erizayssa mala inte giddon malatanne asi siyi eronta miishata iza kushen ooththidi Xoossi Naazirete Yesusas markatides. 23Xoossi kase ba qachidayssa izas beni eratetha mala hayssade inte kushen aaththi immides. Inteka iita asata kushen kaqeti hayqqana mala ooththideta. 24Gido attin Xoossi iza bollafe hayqo wolqa diggidi hayqoppe denthides. Hayqoyka iza oykki ashshanas dandaybenna. 25Dawuteykka iza gish ‘Tani Goda ubba wode ta sinthan beyays; izi ta ushachan dees; mulekka hirgike. 26Hessa gish ta woznay ufayetees; ta duunaykka galatees; ta ashoy ufayssan daana. 27Ne ta shempoyo Duufon aggaka; ne naa geeshshaza wooqana mala aggaggakka. 28Ne de7o oge ta erana mala ooththadasa. Ne tanara diza gish ta ufayssay kumeththa’ 29“Ta ishato! Beni aawatappe Dawutey hayqqi moogetiddayssanne iza duufoy hach gakkanaas nu achchan dizayssa babbonta ta intes yootana danda7ays. 30Izi nabe gidida gish Xoossi iza zerethafe issade iza kawoteththa alga bolla wothanayssa kase caaqo qaalan yootidayssa erides. 31Hessa kasetidi erida gishshinne iza ashoy wooqi Duufon attonta doorettida Kirstoosa dentha gish haasayides. 32He Yesusa Xoossi hayqoppe denthides. Nukka wuri hayssas markata. 33Hessa gish izi Xoossa ushachchan dhoqu dhoqu gidappe guye Xillo Ayana ufaysa ba aawappe ekkidi ha7i inte beyizayssanne siyizayssa duge gussides. 34Dawutey pude salo kezibenna; izi ba duunan ‘Goday ta Godas “Ta ne morketa ne toho garsan yedhissana gakkanaas ta ushachchan utta” gides.’ 36“Hessa gish Xoossi inte kaqqida Yesusa Godanne Kirstoosa histidayssa Isra7eele asay wuri lo7ethi ero” gides. 37Derey hessa siyida mala woznay boshettides. Phexroosanne hanko Yesusi kiittidayta “Nu ishato! Histin nu ay ooththinoo?” gida. 38Phexroosikka “Maarotethan gelite; inte nagaray maarettana mala intefe issi issi asi Yesus Kirstoosa sunthan xammaqettite; izi immiza Xillo Ayana inte ekkana. 39Ufayssa qaalay intessinne inte naytassa; qasseka Goda Xoossi baako xeygiza haahon dizaytassara ubbassa” gides. 40Hara daro qaalara istas markatishe “Hayssa geella yeletethafe intena ashshite” giidi ista qofisides. 41He gallas qaala ekkidaytinne xammaqetidayti heedzdzu shi mala asay kaseyta bolla gujettides. 42Istika Hawaareta timirten, issife quma muussaninne woossan minnida. 43Hawaareta kushen daro malatati oosettida gish asi ubbay istas babbides. 44Ammanidayti wurikka issife de7ida; baas dizazikka ubba issi bolla go7ettida. 45Baas diza miishenne mehe bayzi bayzi ba giddon koshshida mala gishechchida. 46Gallas gallas Xoossa Keeththan issife shiiqetes. Ba keeththanka quma issife ufayssaninne suure woznara meetes. 47Isti Xoossa galatishe dere sinthan bonchettida. Godayka ista bolla gallas gallas oorath ammanizayta gujjides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\