Hawaareta Ooso 20

1Asay co7u gidappe guye Phawuloosi ammanizayta issi bolla xeygidi ista minthethiza qaalara zoridappe guye ista sarokidi Maqidooniya baana kezides. 2Izi aadhdhi biza deren diza ammaniza asa lo7eth zoren minthethishe Girike dere bides. 3Giriken heedzdzu agina takkidappe guye markabera Sooriya geetettiza dere baanas qoppides shin Ayhuda asati iza bolla iita ooththana zoretidayssa eridi Maqidooniya baggara baana qofa qachides. 4Beeriyappe Phariyoosa naa Sophaxiroosa, Tasolonqefe Arisxirokoosanne Sikondoosa, Derbeeneppe Gayiyoossinne Ximtoossi Iisiyappe Xirofimoossinne Tiqiqoossi Phawuloosara issife bida. 5Heyti wuri nuuppe kasetidi Xiro7aadan nuna naagida. 6Nu qas uketha ba7aaleppe guye Piliphisiyooseppe markaben isti dizaso Xiro7aada geetettizaso ichashantha gallas gakkidi heen laapun gallas gam7idos. 7Saamintafe koyro wogga gallas issife kath maanas nu shiiqi dishin Phawuloosi wonto baanas koshshiza gish shiiqida asas qaala yootishin izi yo7oza leela gidoth gakkanaas adussides. 8Bolla fooqen daro poo7oy dizason nu shiiqidos. 9Awuxekise geetettiza issi natetha nay maskote bolla utti dishin Phawuloosi yo7oza adussidayssafe dendidayssan iza dhiskoy ekki bides; wolqama dhiskon xoonetidi bolla heedzdzantho fooqeppe duge kundin asay denthiza wode hayqqidi beettides. 10Gido attin Phawuloosi duge wodhdhidi naaza bolla hokki idimmidinne “Hayqibenna paxa dees, daggammofte!” gides. 11Phawuloosi hessafe pude fooqe kezidi uketha menthidi ammanizaytara mides; gadey wontana gakkanaas asatara hasayettishe gam7idi bides. 12Asaykka hayqoppe paxida naaza gede izaso efidi wurikka ufayetides. 13Nu Phawuloosa Markaben gelthana koyda gish kasetidi markaben Asosa geetettizaso bidos; nu hessa ooththiday Phawuloosi Asosa gakkanaas tohora baana koyda gishassinne nu gede sinth baana mala izi azazida gishassa. 14Nu izara Asosan gaaggidi izi markaben gelin izara issife Mixiline bidos. 15Wontetha gallas heeppe dendidi sinthara diza Ki7oose geetettizaso gakkidos; qasse wontetha gallas Saamoose geetettizaso pinnidi heeppe wontetha gallas Miliixe gakkidos. 16Phenxaqoste geetettiza Ayhudata Paaziga ba7aale baas dandayettida mala bonchana Yerusalamen bettana koydi izi Iisiyan wodey aadhdhonta dishin Efesoone aadhdhi baanas koydes. Iisiyan izas wodey aadhdhonta mala Efesoone yeggi aadhdhana koyides. Izi hessatho ooththana koyiday Phenxaqoste ba7aales Yerusalamen bettanas koyda gishassa. 17Phawuloosi Miliixeppe Efesoone Woosa Keeththa cimata ase kiittidi xeygisides. 18Istika yiin Phawuloosi ista “Ta Iisiya gelida gallassafe ha simmin ubba wode ta intenara waana waana de7idakkonne inte ereeta. 19Ayhudati ta bolla asa denthidi hilida geedon daro metoy ta bolla gakkikkoka ta kumeththa ashketetharanne afunthara Godas ooththadis. Coo denbanka inte inteson ta intena tamarsashe go7izayssa wursa intes yootadis attin intena go7iza miishafe aykkokka ashshabekke. 20Ayhuda asata gidinka Girike asa gidinka maarotethan gelidi Xoossako simmana malanne Goda Yesusan ammanana mala lo7etha yootadis. 22“Ha7ikka ta he gakkishin ta bolla aazi gakkanakkonne erikeshin Xillo Ayanay tana azazida mala Yerusalame bays. 23Heen dumma dumma tana qashoynne metoy naagizayssa Xillo Ayanay taas yootides. 24Gido attin Goda Yesusi taas immida wotha woxxa wursana gakkanaassinne ooso ta polana gakkanaas tani ta shempos mishetikke; taas imettida oosoykka Xoossa mishiraachcho qaala yootokko. 25“Ha7i gakkanaas ta inte giddon simeretashe Xoossa kawoteth sabakadis; Sima hayssafe guye intefe oonnikka mule ta ayfeso beyontayssa ta erays. 26Hessa gish intefe issadeykka dhaykko ta oyshetontayssa hach ta intena erisays. 27Ayssi giikko ta Xoossa qofa wursa intes yootadis attin aykkokka ta yootonta ashshidayssi deenna. 28Xillo Ayanay intena Xoossa dorsata heemmanas shuumides; hessa gish inte hu7essinne Xoossa dorsatas naagetite; Goday ba suuthan wozida Woosa Keeththayo naagite. 29Ta bidappe guye Xoossa dorsatas michetonta iita asati inte gars gellanayssa ta erays. 30Hessathoka issi issi asati inte giddofe dendidi geella yo7o intena tamarsidi ammaniza asappe darota gede baako zaarana. 31Hessa gish intena issa issa heedzdzu layth qammanne gallas afunxa zoridayssa yuushi qoppitenne naagetite. 32“Ha7ikka intena Xoossas minthi essanassinne ammanizayta giddon intes laataso immanas dandayiza iza aadho kiyatetha qaalas ta hadara immadis. 33Ta oona birakka worqa woykko may7o ammotabekke. 34Ta ta kushen ooththa ooththada taas maaddetada tanara dizayitaka maaddidayssa inteka ereeta. 35‘Ha ekkizadefe gede immizadey anjetidade’ giza Goda Yesusa qaala nu yuushi qoppidi nurka nu kushera nu ooththi demmidi hara daaburanchata gede maaddanas nuus bessizayssa ta intena daro dumma dumma ogera besadis” gides. 36Hessafe guye Phawuloosi ubba asara gulbatidi woossides. 37Asay wuri yeekkidi Phawuloosa idimmi oykkidi yeerides. 38Harappeka isti daro mishetiday izi “Hayssafe guyen inte nam7antho tana beyekketa” gida gishassa; heeppeka iza markabekko gakkanaas moyzida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\