Hawaareta Ooso 21

1Nu istafe shaaketidinne markaben gelidi siti giidi Qoose geetettiza abba giddon diza dere bidos; wontetha gallas hara Erodoose geetettiza abba giddon diza dere gakkidos. Heeppeka issi Phaxira geetettiza katama bidos. 2Heen gede Pinqe geetettizaso biza markabe dizaaro demmidinne izin gelidi bidos. 3Abba giddon diza Qophiroose geetettiza dereppe hadirsa baggan yeggidi Sooriya geetettiza dere biidi Xiroose geetettiza abba achchan diza dere bidos; hessas gaasoy markabeya ba caanettida caana heen wothanas koshshiza gishassa. 4Heen ammanzayta koyi demmidi istara laappun gallas gam7idos; istika Xillo Ayana kaalethon Phawuloosa “Yerusalame booppa” giidi yootida. 5Nu heen gam7ana wodey wurin istafe shaaketidi nu oge bidos. Isti wuri ba machetaranne ba naytara issife katamappe kare kezana gakkanaas nuna moyizida; abba achchan nu wuri gulbatidi woossidappe guye dendidi issoy issara saroketidi shaaketidos. 6Hessafe guye nu markaben gelin isti gede baso simmida. 7Nu Xirooseppe dendidi gede Phixilamaysse geetettizaso gakkidos. Henka ammaniza asara gaggidi saroketidi heen ista achchan issi gallas gam7idos. 8Wontetha gallas heeppe kezidi Qisaariya geetettizaso bidos; Qisaariyan laapun daaqonetappe issa wongelaawe Philphoosaso gelidi iza achchan shempidos. 9Izas nabe gidida oyddu gelonta geella7o nayti deettes. 10Daro gallas nu heen gam7in issi Agaboossa geetettiza nabey Yuhuda dereppe yides. 11He nabey nuukko shiiqidinne Phawuloosa danco ekkidi ba tohonne ba kushe qachidi “Xillo Ayanay hayssa dancaa goda Yerusalamen diza Ayhuda asati hayssatho qachidi Ayzaabetas aaththi immana gees” gides. 12Hessa siydi nukka nunara diza asaykka Phawuloosi Yerusalame boonta mala woossidos. 13Qas Phawuloosi “Inte aysi yeekki yeekkidi ta wozna aazas menthetii? Tani Goda Yesusa suntha gish Yerusalamen qasho xalala gidonta hayqqanaska giigetadis” gides. 14Izi nu zore ekkonta ixin “Histikko Goda sheney hano” giidi aggagidos. 15Nu heen guuththa gallassata gam7idappe guye nu miishe wursi giigissidi ekki Yerusalame bidos. 16Qisaariyan diza issi issi ammanzayti nunara issife yida; istika nuni Minasoone keeththan daana mala nuna izaso kaalethida; Minasooni kasetidi ammanida Qophiroose dere asa. 17Nu Yerusalame gakkida mala ammanzayti nuna ufayssan mokki ekkida. 18Wontetha gallas Phawuloosi nunara Yaqoobekko bides; he wode Woosa Keeththa cimati heen deettes. 19Phawuloosi asa wursi sarothidappe guye Xoossi iza baggara Ayzaabeta giddon ooththidayssa wursi issino ashshonta yootides. 20Hessa siydi asay wuri Xoosse galatides; Phawuloosikka “Nu ishazo daro shiyan qoodetiza ammanizayti Ayhudata giddon dizayssanne wurikka Muse woga woznappe naagizayta gididayssa nekka eraasa. 21Neni Ayzaabeta giddon diza Ayhudata ‘Inte nayta qaxxaroppite woykko wogata ooththofte gaada ne tamarsida asay Muse woga shaarana mala ooththes giza wore asay siydes. 22Histin ha7i aaze lo7oy? Ha7i ne yuussa asay siyonta aggenna. 23Hessa gish nu nena gizayssa ooththa; nu achchan tasala gaththana yida oyddu asati deettes. 24Ne ista nenara ekkada istara gidada nena geeshsha; asati ba hu7e meedettana malanne Xoossa Keeththan imettiza muxuwata miisha ne istas qanxa; ne hessatho ooththikko ne bolla woretidayssi wuri mela gididayssanne nekka Muse woga pola naagizade gididayssa asay wuri erana. 25Hinko Ayzaabetappe ammanidayta gish gidikko ‘Eeqqas shukettidi tunidayssa mooppite, suuthika uyoppite, bawuta hayqqida mehe asho mooppite, laymafe haakkite’ giidi cimati qachida qaala dabdaabe xaafidi nu istas yeddidos.” 26Hessafe guye Phawuloosi he oyddu asata banara ekkidi wontetha gallas istara bana geeshshides; isti geeyiza gallassati aapun gallassikkonne issade issade gish imettiza miish immiza wodey aydekkonne erisanas Xoossa Keeththe gelides. 27Laapun gallas kumana maatishin Iisiya dereppe yida Ayhuda asay Phawuloosa Xoossa Keeththan beyidi deraa iza bolla dentheththidi iza oykkida. 28“Isra7eele asato! Nuna maaddite! Nu asanne nu woga hayssa nu dizasoza cayishenne derey dizason ubban asa tamarsizayssi hayssi izakko! Hessika gidenna giidi Ayzaabeta Xoossa Keeththe gelthidi hayssa geeshsha soza tunisides” gishe waassida. 29Isti hessa gida gaasoy hayssafe kase Efesoone yeletta gidida Xirofimosa izara issife katama giddon beyida gish iza Phawuloosi Xoossa Keeththe ekki gelida misatida gishassa. 30Kumeththa katamay ba giddon shirotides; derey wuri issife woxxi koydi Phawuloosa oykki ekkidi Xoossa Keeththa gibbefe gooshechi kessides; Xoossa Keeththa pengeti heerakka gordettida. 31Asay Phawuloosa wodhana koyishin “Yerusalame diza kumeththa derey ba giddon shirotides” giza kiitay Oroome wotadarata azazizayssakko gakkides. 32Hessa gish izi wotadaratanne mato halaqata kaaleththidi eeson woxxishe asay dizaso bides; asay olanchata azazizayssa beyidi Phawuloosa buka aggida. 33Mato halaqazi izakko shiiqidi Phawuloosa oykkidi nam7u sansalatan qashettana mala azazidi izi oonakkonne ayy ooththidakone eranas iza oychides. 34Dereyka ba giddon baggay hessa, baggay hayssa gides; Mato halaqazi dereza waasoppe dendidayssan tumay awayssakonne eranas dandayettonta ixin Phawuloosa gede wotadarati dizaso efana mala azazides. 35Phawuloosi pude dhoqaso gakkishin derey daro hanqon iza bolla meto gaththanas koyda gish wotadarati iza hashen tookki efida. 36Dereyka “Izi hayqqo! Hayqqo” gi waassishe iza kaallides. 37Wotadarati Phawuloosa ba dizaso gelthana maatishin Phawuloosi wotadarata azazizayssa “Ta nees issi miish yootana mala dosay?” gides. Mato halaqazikka “Ne Girike qaala eray?” 38Histin ha7i mata dere giddon meto dentheththida shempo wodhdhida oyddu shi asa ekkada bazzo baqatida Gibxe addezi nena diikkii?” gides. 39Phawuloosikka “Tani Kilqiya giddon daro eretida Xarseese kataman yeletida Ayhuda asa; hayssa asas tana yoocharki” gides. 40Izi haasayana mala ero giin Phawuloosi dhoqason eqqidi asay co7u gaana mala ba kushera malatides; asay co7u giin Isra7eeleta qaalara,


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\