Hawaareta Ooso 22

1“Ta ishato! Ta aawato! Ta bolla wordo woththidayssas ta intes immiza zaaro siyite!” 2Izi Ayhudata qaalara haasayishin siydi kaseppe asay co7u gides; Phawuloosikka haasaya gujjidi hizgides. 3“Tani Kilqiya giddon diza Xarseese kataman yeeletida Ayhuda asa; tani dicciday gidikko hannin Yerusalamena; ta nu aawata woga wursa Gamalyaaleppe lo7etha tamaradissenne inte hach ooththizayssatho Xoossas suure woznappe ooththashe de7adis. 4Hayssa ha ogeza kaalliza asata ubba wodhana gakkanaas goodaththiza asakkoshin; macatanne addeta qacha qacha qasho keeththe yeddizadekkoshin. 5Hayssi wuri tumu gididayssa Qeeseta halaqatinne dere cimatikka wuri taas markattana; haray attoshin Damasqon diza ammaniza asa qacha Yerusalame ehada qaxayssanas Damasqon dizaytas xaafetida dabdaabe Qeeseta halaqataappenne dere cimatappe ekkadis. 6“Tani Damasqo bishininne katama gelana matishin seeta gallas ta qopponta dishin saloppe wolqama poo7oy tana yuuy aadhdhi poo7ides. 7He wode tani biitta bolla kundada Sawule! Sawule! Ne tana aazas goodday? giza qaala siyadis. 8Takka ‘Godo ne oonee?’ gadis; izikka ‘Ta neni gooddiza Naazirete Yesusa’ gides. 9Tanara issife diza asati poo7oza beyida attin izi tanara haasayishin qaala siybetenna. 10Takka ‘Godo ta ayy ooththoo?’ gadis. Godayka ‘Dendada Damasqo ba, ne ooththanayssa isti nees heen yootana’ gides. 11Poo7oza xolqetetha daroppe dendidayssan ta xeellanas dandayabekke; tanara diza asati ta kushe oykki goochchidi tana Damasqo gaththida. 12Hananiya geetettiza issadey heen dees; Hananiyay Damasqon diza Ayhudata achchan daro galattettidayssanne woga bonchiza asa. 13Izi ta ach shiiqi eqqidi ‘Ta isha Sawule ne ayfey qasseka xeello’ gides; heerakka ta ayfey iza xeellides. 14Izikka tana ‘Nu aawanta Xoossi ne iza shene erana mala, iza xilloza ne beyana malanne izi gizayssa ne siyana mala nena kaseti doorides. 15Izi hessa ooththiday ne beyidayssanne siyidayssa asa ubba sinthan izas ne markattanassa. 16Histin ha7i aazas gam7ay? Dendada iza sunth xeeygada xammaqeta; ne nagarappekka meeceta’ gides. 17Hessafe guye ta Yerusalame simmada Xoossa keeththan woossishin ajjutay taas beettides. 18Godayka taas qoncidi ‘Ne ta gish immana markateth isti ekkonta gish ne gam7onta dashe Yerusalameppe ellela keza!’ gides. 19Takka izas ‘Godo ta Ayhudata Woosa Keeththati dizaso baada nena ammanizayta ubba qachada ista bukkidayssa ba baggara istika eretes. 20Ne gish markatiza Istifanoose asay wodhiza wode takka he wodhiza asata achchan eqqada isti wodhizayssa takka dosadissenne wodhizayta may7okka naagadis’ gides. 21Godayka ‘Hahon diza Ayzaabetakko ta nena kiittiza gish dendada ba!” gides. 22Asay hinno gakkanaas Phawuloosa haasaya woznappe lo7ethi siyishe aggidi ba qaala dhoqu histidi “Hayssa mala asi nu biittafe dhayo; hayssa mala asi nu biittan shempora daanas bessena” gishe waassides. 23Asay waassishe ba may7o qaari qaari wuxxishenne biitta pude salo dharcides. 24Mato halaqazi hessa beyidi Phawuloosa wotadarati dizaso gelthana mala azazides; dereyka iza bolla aazas hessa mala waassizakko erana mala iza garafidi paaxisana mala azazides. 25Gido attin dafon waaxi qachidi iza garafana giigetishin Phawuloosi ba achchan eqqida issi mato halaqas “Oroome as pirday baynda garafanas intes fiiqadey dizee?” gides. 26Mato halaqay hessa siyida mala gede halaqata azazizayssakko biidi “Ay ooththana gay? hayssi addezi Oroome asakko!” gides. 27Hessa gish halaqata azazizayssi Phawuloosakko shiiqidi “Ane taas yoota, ne Oroome asee?” gides; izikka “Ee ta Oroome asa” gides. 28Azazizaysikka “Ta Oroome asa gidanas daro miishe qanxada shaamadis” giin Phawuloosi “Tani gidikko Oroomen yelettadis” gides. 29Hessa gish iza maramaranas giigettida asati heerakka iza achchafe haakkida; azazizaysikka izi Oroome as sansalatan qachidayssa yuush qoppidi babbides. 30Wontetha gallas azazizayssi Ayhudati Phawuloosa mootiza ayfe yo7oy azakkonne eranas koyides; Qeeseta halaqatinne Ayhudata shango duulata asay wuri issadeykka attonta kumeth shiiqana mala azazides; Phawuloosakka qashoppe birshidi shiiqida asa sinth shiishshi essides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\